สกอร์

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ortiva
ชื่อสามัญ:
.
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 3 สารป้องกันกำจัดโรคพืช