พันธกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายเพื่อความยั่งยืน

การดูแลผลิตภัณฑ์

ซินเจนทามีความรับผิดชอบในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพไปจนถึงการแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้สารอารักขาพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการกำจัดบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นพัธกิจสำคัญที่เราดำเนินการอย่างยาวนาน

ความรับผิดชอบของเราดำเนินควบคู่ไปกับทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาด และถึงแม้ว่าสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะสิ้นสุดลง หรือมีสินค้าคู่แข่งตัวอื่นออกมากมาย ซินเจนทางก็ยังคงเป็นผู้นำในการดูแลการใช้สารอารักขาพืชแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ซินเจนทายังได้พัฒนา และมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะใช้ผลิตภัณฑ์ อันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพันธกิจการใส่ใจดูแลของเรา เรายังได้ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมกับศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยทางสารเคมีอีกด้วย โครงการการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยช่วยทำให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจและป้องกันตนเองจากการได้รับพิษซึ่งเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของเรา

Argonomist & Grower

การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร

ซินเจนทามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรในหลายด้าน เพื่อช่วยให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังช่วยลดการก่อคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม และลดต้นทุนการผลิต

การเพิ่มผลผลิตด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด

ซินเจนทาทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำการจัดการเกษตรกรรมผสมผสานแก่เกษตรกร ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูกที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ผลดีขึ้น

การสงวนพื้นที่เพื่อการเกษตร

ซินเจนทามุ่งส่งเสริมทักษะแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการรักษาพื้นที่เพาะปลูก ประกอบไปด้วยการไม่ไถหน้าดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชในพื้นที่ที่คุณภาพดินถูกทำลาย และการปลูกพืชรอบพื้นที่เพื่อป้องกันการกัดเซาะ ซึ่งนอกจากทำให้เกษตรกรใช้พื้นที่เพาะปลูกให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังเป็นการช่วยเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดินซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

ซินเจนทาพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรให้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังลดต้นทุนในการผลิต อทิ การจัดการโครงสร้างดิน เพื่อช่วยเก็บน้ำในพื้นที่เพาะปลูกได้ดีขึ้น การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่ทนต่อความแห้งแล้ง เป็นต้น
 

Water management

นวัตกรรมและการจัดการ

ซินเจนทามีโครงการพัฒนาและวิจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน โดยทีมงานซินเจนทาแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือการจัดการการเพาะปลูกผสมผสานแบบครบวงจรแก่เกษตรกรเพื่อตอบสนองทุกความท้าทายและทุกความต้องการของพวกเขา

ปัจจุบันซินเจนทามีพนักงานในฝ่ายพัฒนาและวิจัยกว่า 5,000 คน ในสถานีวิจัยและสถานีทดลองโครงการวิจัยกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ซินเจนทามุ่งเน้นการจัดการเกษตรกรรมแบบผสมผสานในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด อาทิ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย มันสัมปะหลัง ยางพารา ผัก และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างโครงการที่เห็นผลสำเร็จชัดเจนในซินเจนทาประเทศไทยก็คือ “โครงการโกรมอร์” หรือการจัดการข้าวแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกษตรกรมีความชำนาญในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของซินเจนทา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทั้งปริมาณ ช่วงเวลา และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งโครงการโกรมอร์ดังกล่าวมีการปฏิบัติในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเกษตรกรที่ปฏิบัติตามวิธีโกรมอร์สามารถเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้สูงมากกว่า 10 – 30 เปอร์เซนต์
 

Plant Lab

การพัฒนาชุมชนในชนบท

ซินเจนทามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในชนบท โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรา และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

โครงการความสุขในชีวิตที่ดีกว่ากับซินเจนทา (Happy Better Life)

โดยทีมงานซินเจนทา ในประเทศไทยร่วมกับสมาคมแรงงานที่เป็นธรรม (Fair labour Association) จัดอบรมการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยแกเกษตรกรในเขตเพาะปลูกต่างๆ ทั่วประเทศ

กิจกรรมมอบรมการใช้สารเคมีปลอดภัยแก่เกษตรกรใน “โครงการพระดาบสสัญจร”

ซินเจนทาในประเทศไทย ได้รับเลือกจากมูลนิธิพระดาบส ร่วมโครงการฯ นี้ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ “โครงการพระดาบสสัญจร” ในส่วนของการส่งเสริมการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย นับเป็นความภาคภูมิใจของซินเจนทา ที่จะได้ให้ความรู้แกประชาชนในพื้นที่การเกษตร รวมถึงสนับสนุกกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิพระดาบสอย่างต่อเนื่อง

โครงการสนับสนุนการอบรมบุคลากรทางการแพทย์

ซินเจนทาในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พิษวิทยา คณะแพทย์ศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเนื่องจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 15 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ใช้ activated charcoal โดยมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับ