กฏทอง 5ช. ใช้สารอย่างถูกต้องปลอดภัย

5 Golden Rules

กฏทอง 5ช. ใช้สารอย่างถูกต้องปลอดภัย

ชัวร์อ่านและทำความเข้าใจฉลากผลิตภัณฑ์ ใช้ขณะขนส่ง ผสม พ่น และจัดเก็บต้องระมัดระวัง เช็คดูแลเครื่องพ่นให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์ ชุดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เหมาะสม ชำระปฎิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ