ริดโดมิล โกลด์

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ:
1
แมนโคเซบ (mancozeb) + เมทาแลกซิล-เอ็ม
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม M3 + 4