แอนวิล

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ:
.
เฮกซะโคนาโซล (hexaconazole)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 3 สารป้องกันกำจัดโรคพืช