ค่านิยมและจรรยาบรรณ

Argonomist and Growers in corn field

ค่านิยมและจรรยาบรรณ

การสร้างสรรค์เพื่อยกระดับให้ดีกว่าเดิม การหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่บุคลากรของเราและการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้,

ค่านิยมของเรา

การสร้างสรรค์เพื่อยกระดับให้ดีกว่าเดิม :
การหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่บุคลากรของเราและการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า

การปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี :
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ความสำคัญแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภา พของพนักงาน

การปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี :
การปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน เสริมสร้างองค์กรให้ปลอดภัย มีจรรยาบรรณ และคงไว้ซึ่งพันธะสัญญาร่วมกัน

ความมุ่งมั่นแบบเน้นทางเลือก :
การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน กระตุ้นให้พนักงานเกิดพลังทุ่มเทและมีแรงผลักดันในการบรรลุผลสำเร็จ

จรรยาบรรณของเรา

หลักจรรยาบรรณของซินเจนทาถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งทำให้เรารักษาความไว้วางใจต่อบริษัท ทั้งยังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้มในทุกๆ สิ่งที่เราทำ อาทิ

  • ความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ
  • จรรยาบรรณด้านกฎหมาย
  • จรรยาบรรรณเกี่ยวกับวิทยาศาตร์ ผลิตภัณฑ์และลิขสิทธิ์ทางปัญญา
  • จรรยาบรรณเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
  • จรรยาบรรณด้านสังคม