การให้ความยินยอมเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

pdpa-banner

การให้ความยินยอมเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบและยินยอมให้บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวางแผนและทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ซินเจนทา

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์จะยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการยกเลิกการให้ความยินยอมโดย (1) กด *766*600# โทรออก หากท่านให้ข้อมูลโดยการลงทะเบียนทางโทรศัพท์  หรือ (2) ติดต่อพนักงานขายของซินเจนทา หากท่านให้ข้อมูลด้วยวิธีอื่น