ความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงทางอาหาร | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

commitment-Banner

ความมุ่งมั่นด้านความมั่นคงทางอาหาร

การขาดแคลนน้ำ พลังงาน และพื้นที่เพาะปลูก อาจส่งผลต่อการผลิตอาหารในทศวรรษที่จะมาถึง ปัจจัยเหล่านี้จะเพิ่มแรงกดดันให้เกษตรกรมุ่งผลิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการอาหาร พลังงาน และเส้นใยในภาคอุตสาหกรรม เป็นเวลานานแล้วที่ความต้องการอาหารมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ในหลายพื้นที่ ทุกวันประชากรกว่า 870 ล้านคน

ไม่มีอาหารเพียงพอในการบริโภคต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียแปซิฟิก จากที่มีการประเมินว่า ประชากรโลกจะเพิ่มสูงถึง 9 พันล้านคนภายในปี 2593 จำนวนผู้ที่ขาดแคลนอาหารอาจเพิ่มขึ้นหากไม่ลงมือแก้ปัญหา

ซินเจนทาจึงมี แผนพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นผู้เพาะปลูกรายย่อยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก การลงทุนและการเข้าถึงตลาด เพราะซินเจนทาเชื่อว่าผู้เพาะปลูกรายย่อยคือฟันเฟืองสำคัญในการช่วยบรรลุความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกได้

นอกจากนี้ ซินเจนทายังนำเสนอ ดัชนีความมั่นคงทางอาหาร (Rice Bowl Index) ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินความสามารถของแต่ละประเทศในการจัดการการผลิตเพื่อตอบสนองความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ricebowlindex.com