ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Syngenta.co.th เว็บไซต์นี้ถูกออกแบบเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับซินเจนทา, ผลิตภัณฑ์, และบริการของซินเจนทา ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์นี้หากท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การยอมรับของท่านซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

โปรดสละเวลาเล็กน้อยไม่กี่นาทีเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างระมัดระวัง โดยการเข้าสู่และการใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตนโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าหากท่านไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตนโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านไม่อาจเข้าถึง, ใช้งาน, หรือดาวน์โหลด (รับข้อมูลจาก) เนื้อหาต่างๆจากเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้

ซินเจนทาขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใดๆก่อให้เกิดข้อตกลงของท่านที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตนโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ เราขอให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทุกครั้งที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

การแจ้งลิขสิทธิ์และการอนุญาตที่จำกัด

ทุกอย่างที่ท่านเห็นและได้ยินบนเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) รวมถึง ตัวอย่างเช่น ข้อความ, รูปภาพ, ภาพประกอบ, กราฟิก, คลิปเสียง, คลิปวิดีโอ, และคลิปวิดีโอและเสียงทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญาที่ใช้บังคับ ลิขสิทธิ์ในเนื้อหานี้ถูกเป็นเจ้าของโดยซินเจนทา คอร์เปอเรชั่น หรือโดยบริษัทในเครือของซินเจนทา คอร์เปอเรชั่น บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือโดยบุคคลอื่นผู้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของตนแก่ซินเจนทา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ในฐานะงานที่ถูกรวบรวมภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและสนธิสัญญาที่ใช้บังคับ และซินเจนทาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการคัดเลือก, การประสาน, การจัดลำดับ, และการเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหา

ท่านอาจดาวน์โหลด (รับข้อมูลจาก), จัดเก็บ, พิมพ์, และทำซ้ำส่วนต่างๆที่ได้เลือกไว้ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หากท่าน:

(1) ใช้เนื้อหาที่ท่านดาวน์โหลด (รับข้อมูลจาก) เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองเท่านั้น, เป็นการใช้ที่ไม่เป็นทางการค้าหรือเพื่อการติดต่อธุรกิจของท่านกับซินเจนทาต่อไป 
(2) ท่านไม่เผยแพร่หรือแสดงส่วนใดๆของเนื้อหาบนพื้นที่อินเตอร์เน็ตอื่นใด 
(3) ท่านไม่เผยแพร่หรือแพร่เสียงแพร่ภาพส่วนใดๆของเนื้อหาในหรือบนสื่ออื่นใด 
(4) ท่านไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไม่ว่าในทางใดหรือลบหรือแก้ไขหนังสือแจ้งลิขสิทธิ์หรือหนังสือแจ้งเครื่องหมายการค้าใดๆหรือหนังสือการรักษาความลับใดๆ

เว้นแต่ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งข้างต้น ท่านไม่อาจทำซ้ำ, ดาวน์โหลด (รับข้อมูลจาก), พิมพ์, เผยแพร่, แสดง, กระทำ, จำหน่าย, ส่ง, โอน, แปล, แก้ไข, เพิ่มเติม, ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน, รวบรวม, ตัดทอน, หรือเปลี่ยนรูปหรือปรับในทางใดๆซึ่งเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้โดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากซินเจนทาเสียก่อน

เว้นแต่ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งข้างต้น ไม่มีสิทธิ, กรรมสิทธิ์, หรือผลประโยชน์ในเนื้อหาที่ถูกดาวน์โหลด (ที่ได้รับข้อมูลจาก) ถูกโอนไปยังท่านเมื่อท่านดาวน์โหลด (รับข้อมูลจาก) เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ เว้นแต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างจำกัดโดยไม่ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งข้างต้น ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือบนเว็บไซต์ที่จะถูกตีความไม่ว่าจะโดยนัย, โดยกฎหมายปิดปาก, หรือโดยอื่นใดว่าเป็นการให้สิทธิที่จะใช้หรือสิทธิอื่นใดภายใต้ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของซินเจนทาหรือบุคคลอื่นใด

การแจ้งเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, และตราสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ถูกแสดงบนเว็บไซต์นี้ (“เครื่องหมายการค้า”) เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนของซินเจนทา, ของบริษัทในเครือของซินเจนทาบริษัทใดบริษัทหนึ่ง, หรือของบุคคลที่สามผู้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนแก่ซินเจนทาหรือแก่บริษัทในเครือของซินเจนทาบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 

เว้นแต่ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านไม่อาจทำซ้ำ, แสดง, หรือใช้โดยประการอื่นซึ่งเครื่องหมายการค้าใดๆโดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากซินเจนทาเสียก่อน

ความคิดที่ไม่ได้ร้องขอ

ซินเจนทาเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ถูกส่งให้ซินเจนทาผ่านเว็บไซต์นี้ เช่น ความคิดเห็นใดๆ, ข้อเสนอแนะใดๆ, ความคิดใดๆ, คำถามใดๆ, รูปแบบใดๆ, ข้อมูลใดๆ, หรือสิ่งอื่นใดเช่นนั้นจะถูกถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอให้ท่านไม่ส่งให้เราซึ่งข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆที่ท่านไม่ประสงค์จะโอนสิทธิให้กับเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลความลับใดๆหรือเนื้อหาสร้างสรรค์ต้นฉบับใดๆ เช่น ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, รหัสคอมพิวเตอร์, หรือต้นฉบับงานศิลปะ

โดยการส่งการสื่อสารและ/หรือเนื้อหาให้กับซินเจนทาผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านโอนสิทธิให้กับซินเจนทาโดยไม่มีค่าตอบแทนซึ่งสิทธิ, กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ใช้ได้ทั่วโลกทั้งหมดในลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดทั้งหมดในข้อมูลและ/หรือเนื้อหาที่ท่านส่ง ซินเจนทาจะมีสิทธิในการใช้ข้อมูลใดๆและ/หรือเนื้อหาใดๆที่ท่านส่งผ่านเว็บไซต์นี้ตลอดจนความคิดใดๆ, แนวคิดใดๆ, ความรู้เชิงปฏิบัติการใดๆ, หรือเทคนิคใดๆที่อยู่ในข้อมูลและ/หรือเนื้อหาเหล่านั้นใดๆเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อพัฒนา, เพื่อผลิต, และเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวโดยปราศจากข้อจำกัดและโดยปราศจากค่าตอบแทนให้แก่ท่านไม่ว่าในทางใด

อย่างไรก็ตาม ซินเจนทาจะไม่ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆที่ท่านส่งผ่านเว็บไซต์นี้ไปในทางที่ฝ่าฝืนกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะซินเจนทาจะไม่ปล่อยให้ชื่อของท่านปรากฏหรือมิเช่นนั้นเผยแพร่ในทางอื่นใดซึ่งข้อเท็จจริงที่ว่าท่านส่งข้อมูลหรือเนื้อหาให้แก่เรา เว้นแต่: (ก) เราได้รับการอนุญาตจากท่านให้ใช้ชื่อของท่าน หรือ (ข) เราได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นๆที่ท่านส่งให้กับส่วนหนึ่งโดยเฉพาะของเว็บไซต์นี้จะถูกเผยแพร่หรือมิเช่นนั้นใช้ในทางอื่นใดโดยปรากฏชื่อของท่าน หรือ (ค) เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ท่านรับผิดชอบสำหรับข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆที่อยู่ในการสื่อสารใดๆที่ท่านส่งผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความจริงและความถูกต้องของสิ่งเหล่านั้น

ข้อมูลของบุคคลภายนอก

ข้อมูลบางอย่าง, บทความบางส่วน, และเนื้อหาอื่นๆบางอย่างที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกจัดหาให้กับซินเจนทาโดยบุคคลภายนอก รวมถึงข่าวสารและบริการเสนอราคาสินค้าของบุคคลภายนอก ในทุกที่ที่เป็นไปได้ในความเห็นของเราที่มาของเนื้อหาของบุคคลภายนอกเหล่านี้ได้ถูกระบุไว้ เนื้อหาของบุคคลภายนอกเหล่านี้ถูกจัดหาให้เพื่อประโยชน์และความสะดวกของท่านเท่านั้น ซินเจนทาไม่รับรองเนื้อหาเหล่านี้หรือผู้ขายที่จัดหาสิ่งเหล่านั้นให้กับเรา และซินเจนทาไม่ยืนยันหรือรับรองว่าเนื้อหาเหล่านี้เป็นปัจจุบัน, ถูกต้อง, สมบูรณ์, หรือเชื่อถือได้ ซินเจนทาไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับการใช้ใดๆซึ่งข้อมูลของบุคคลภายนอกที่ถูกแจ้งไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้ถูกดำเนินการโดยซินเจนทา การเชื่อมโยงหลายมิติเหล่านี้ถูกจัดหาให้เพื่อการอ้างอิงและความสะดวกของท่านเท่านั้น และไม่ถือเป็นการบอกเป็นนัยถึงการรับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้หรือความเกี่ยวข้องใดๆกับผู้ดำเนินการของพวกเขา ซินเจนทาไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้และไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ ท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลใดๆที่อยู่หรือถูกอ้างอิงในเว็บไซต์นี้เพียงเพื่อและไม่ถูกตีความนอกเหนือไปจากเป็นการแนะนำซินเจนทาและผลิตภัณฑ์และบริการของซินเจนทาเท่านั้น สำหรับคำแนะนำและวิธีใช้โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรดติดต่อซินเจนทาโดยตรง บุคคลใดประสงค์จะใช้ผลิตภัณฑ์คุ้มครองพืชผลธัญพืช หรือ ผลิตภัณฑ์เมล็ด ต้องอ่านและปฏิบัติตามฉลากที่ติดไว้กับผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์คุ้มครองพืชผลธัญพืชใดๆโปรดมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้จดทะเบียนเพื่อใช้ในประเทศของท่านแล้ว

ความพร้อมใช้งานทั่วโลก

เนื่องด้วยประเทศที่แตกต่างกันทั่วโลกมีกฎหมายและข้อกำหนดข้อบังคับที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจใช้งานได้ในบางประเทศและใช้งานไม่ได้ในประเทศอื่นๆ เว็บไซต์นี้มีการอ้างอิงหรือการอ้างอิงระหว่างกันถึงผลิตภัณฑ์, โปรแกรม, และบริการของซินเจนทาที่อาจไม่มีหรือไม่ได้ประกาศในประเทศของท่าน การอ้างอิงเหล่านี้ไม่เป็นการบอกเป็นนัยว่าซินเจนทาประสงค์จะประกาศผลิตภัณฑ์, โปรแกรม, หรือบริการดังกล่าวในประเทศของท่าน โปรดปรึกษาผู้แทนจำหน่ายของซินเจนทาท้องถิ่นของท่านหรือติดต่อซินเจนทาหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด, โปรแกรมใด, และบริการใดว่ามีให้ท่านใช้งานได้หรือไม่

สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

ซินเจนทาสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและการใช้งานของเว็บไซต์นี้ในทางใดๆหรือที่จะจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรือที่จะปิดเว็บไซต์นี้ได้ ณ เวลาใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีความรับผิดในทางใดๆสำหรับผลที่อาจตามมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ไม่ใช่คำเสนอหรือคำเชิญให้ลงทุน

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ก่อให้เกิดและจะไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำเชิญให้ลงทุนหรือกระทำการอื่นใดในหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของซินเจนทาและไม่มีคำเสนอหรือคำเชิญดังกล่าวถูกทำขึ้นหรือถูกเรียกร้อง ราคาหุ้นและรายได้จากหุ้นเหล่านั้นอาจขึ้นหรือลงได้ ณ เวลาใดๆ และผู้ที่สนใจเป็นนักลงทุนต้องตระหนักว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ที่สนใจเป็นนักลงทุนควรเสาะหาคำแนะนำด้านการเงินที่เป็นอิสระก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต

เว็บไซต์ของเราอาจมีข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต กล่าวคือ ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตรวมถึงข้อความที่เกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของเรา ข้อความเหล่านี้ตั้งอยู่บนแผนการในปัจจุบัน การประมาณและการคาดคะเน ดังนั้น ผู้อ่านไม่ควรให้ความไว้วางใจเกินควรในข้อความดังกล่าว ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ข้อความจำนวนมากเหล่านั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของซินเจนทา ในการยื่นเอกสารของเราให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ เราได้ระบุปัจจัยบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญไปจากสิ่งที่อยู่ในข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตพูดถึงเฉพาะแต่วันที่ที่ข้อความถูกทำขึ้น และเราไม่มีพันธกรณีที่จะต้องปรับปรุงข้อความใดๆเหล่านั้นเพราะมีข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต

ข้อปฏิเสธความรับผิดในการรับรอง

เว็บไซต์นี้ถูกจัดหาให้บนพื้นฐานของ “ตามที่เป็นอยู่” “เท่าที่มีอยู่” โดยปราศจากการรับรองใดๆ ตราบเท่าที่จะเป็นไปได้มากที่สุดตามกฎมายที่ใช้บังคับซินเจนทาและบริษัทในเครือของซินเจนทาปฏิเสธความรับผิดในการรับรองทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับรองโดยปริยายซึ่งความสามารถในการค้าขายได้, ความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ, และการไม่ละเมิดสิทธิ โดยไม่จำกัดเฉพาะแต่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ซินเจนทาไม่ยืนยันหรือรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะใช้งานได้ในเวลาเฉพาะเจาะจงใดๆหรือสถานที่เฉพาะเจาะจงใดๆหรือการทำงานของเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากความผิดพลาด ซินเจนทาไม่ยืนยันหรือรับรองว่า เนื้อหาของเว็บไซต์นี้จะไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์, หนอนหรือรหัสอื่นๆที่อาจแสดงลักษณะการติดเชื้อหรือเป็นอันตราย ถึงแม้ว่าซินเจนทาได้มีและจะมีต่อไปซึ่งความพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจุบัน แต่ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจไม่สมบูรณ์หรือไม่ทันสมัยเป็นปัจจุบันและมีความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ซินเจนทาไม่รับรองหรือให้คำยืนยันใดๆเกี่ยวกับการใช้, ความสมบูรณ์, ความถูกต้อง, ความเป็นปัจจุบันหรือความเชื่อถือได้, หรือผลของการใช้, หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีพฤติการณ์ใดที่ซินเจนทา, บริษัทในเครือของซินเจนทา หรือกรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน,  หรือตัวแทนของซินเจนทาหรือของบริษัทในเครือของซินเจนทาจะต้องรับผิดในความสูญหายหรือค่าเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง, การใช้งาน, หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ของท่านหรือการพึ่งพาของท่านซึ่งข้อมูลใดๆที่ถูกจัดหาให้บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาแล้ว ซินเจนทาไม่มีความรับผิดในทางใดๆต่อข้อผิดพลาดหรือการงดเว้นที่อาจเป็นไปได้ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ข้อนี้ใช้บังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอ้างอิงใดๆถึงผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหลายที่จัดหาให้โดยซินเจนทา ข้อจำกัดความรับผิดนี้เป็นข้อจำกัดความรับผิดที่ครอบคลุมซึ่งใช้บังคับกับความสูญหายและค่าเสียหายใดๆไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นการทั่วไป, ที่เป็นพิเศษ, ที่เป็นเหตุบังเอิญ, ที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษ, ที่เป็นการลงโทษ หรือโดยประการอื่นใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียของข้อมูล, รายได้หรือผลกำไร ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะใช้บังคับไม่ว่าความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัญญา, ความประมาท, ละเมิด, ความรับผิดโดยเคร่งครัด, หรือพื้นฐานอื่น และแม้ว่าผู้แทนที่มีอำนาจของซินเจนทาหรือของบริษัทในเครือของซินเจนทาจะได้รับแจ้งถึงหรือควรจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว

บางประเทศหรือบางหน่วยงานท้องถิ่นของบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้น ดังนั้นข้อจำกัดความรับผิดนี้อาจไม่ใช้บังคับกับท่าน หากส่วนใดของข้อจำกัดความรับผิดนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่อาจใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ความรับผิดโดยรวมของซินเจนทาและ/หรือบริษัทในเครือของซินเจนทาภายใต้กรณีดังกล่าวสำหรับความรับผิดเช่นนั้นจะถูกจำกัดไว้โดยจะต้องไม่เกินหนึ่งร้อย ($100.00) ดอลลาร์

ข้อตกลงทั้งหมด

สัญญาฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและซินเจนทาเกี่ยวกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้