โฟลิโอ โกลด์

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ:
.
คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)
.
เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl-M)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม M5+4 สารป้องกันกำจัดโรคพืช