ไดออฟ - สารป้องกันและกำจัดโรคพืช | Syngenta
ประเทศไทย
dioff-banner

ไดออฟ

Last updated:
21.06.2021

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ: 
กลุ่มสารเคมี: 
Cinnamic acid amide [กลุ่ม 40] สารป้องกันกำจัดโรคพืช

จุดเด่น ไดออฟ

ใช้ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง (downy mildew) ในแตงร้าน ที่มีสาเหตุ
จากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

 • วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บ ไดออฟ ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ
 • คำเตือน : ไดออฟ เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้ : 1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม เทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก ห้าม เด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร 2. ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นสาร ต้อง อยู่เหนือลมเสมอ และ ควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก ต้อง ล้างมือและล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้อง อาบน้ำ สระผม ปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้วล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวม เอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุ โดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า 4. การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งอยู่ในหมายเลขกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความ ต้านทานของเชื้อสาเหตุโรคพืช 5. เป็นพิษต่อปลาต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ 6. ห้ามเก็บเกี่ยวแตงร้าน ภายใน 7 วัน หลังจากพ่นสารครั้งสุดท้าย อาการเกิดพิษ : ยังไม่มีรายงานอาการเป็นพิษที่เกิดกับคน
 • การแก้พิษเบื้องต้น : 1. ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเท สะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์ 2. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์ 3. ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 4. ถ้าเข้าปากให้รีบบ้วนน้ำล้างปาก หากกลืนกิน ห้าม ทำให้อาเจียน และ ห้าม ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก
 • คำแนะนำสำหรับแพทย์ : 1. รักษาตามอาการ 2. หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ล้างท้องแล้วตามด้วย activaed charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg น้ำหนักตัว)

แตงร้าน

แตงร้าน

ใช้ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง (downy mildew) ในแตงร้าน

ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis

อัตรา : 20 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร

วิธีการ: พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน

  • ใช้ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง (Downy midew) ในพืชผักต่าง 

  • ออกฤทธิ์ทำให้ผนังเซลล์สลายตัว ทำให้เชื้อราตาย 

  • ออกฤทธิ์ได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยเฉพาะระยะการสร้างสปอร์

  • ไม่มีการดื้อยาข้ามกลุ่มสารเคมี

  • คุ้มครองพืชได้นาน โดยการออฤทธิ์ทั้งในด้าน การป้องกัน การรักษา และยับยั้งการสร้างสปอร์ของเชื้อรา 

  • มีคุณสมบัติทนฝน

  • อันตรายน้อยต่อสัตว์เลือดอุ่นและสิ่งแวดล้อม