ติดต่อเรา

บริการลูกค้า

ติดต่อเรื่องการขาย

คุณ กรภัทร์ รัศมี    
ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)    
เบอร์ติดต่อ : 02-2014999    
อีเมล์ : [email protected]

คุณ ลิขิต พันธ์โภคา
ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)    
เบอร์ติดต่อ : 02-2014999    
อีเมล์ : [email protected]

คุณ วิชาญ  พุทธแก้ว
ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    
เบอร์ติดต่อ : 02-2014999    
อีเมล์ : [email protected]

คุณ ณัฐวรณ์ ตรีสันเทียะ
ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (ภาคกลาง)    
เบอร์ติดต่อ : 02-2014999    
อีเมล์ : [email protected]

คุณ ประพันธ์ สวัสดิ์สิริเดช     
ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (ภาคตะวันตก/ตะวันออก)    
เบอร์ติดต่อ : 02-2014999    
อีเมล์ : [email protected]

คุณ ประเสริฐ แซ่ตัน 
ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (ภาคใต้)    
เบอร์ติดต่อ : 02-2014999    
อีเมล์ : [email protected]

 

ติดต่อเรื่องการสั่งสินค้า ส่งสินค้า รับเรื่องร้องเรียน

คุณ คมคาย เกิดศิริ
ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า    
เบอร์ติดต่อ : 02 2014824     
อีเมล์ : [email protected] 

คุณ รัติยาพร คงคาน้อย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า    
เบอร์ติดต่อ : 02 2014924     
อีเมล์ : [email protected] 

คุณ นันทพร อดุลย์เดช
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า    
เบอร์ติดต่อ : 02 2014826    
อีเมล์ : [email protected] 

คุณ ยิ่งลักษณ์ สุขแก้ว
ผู้จัดการแผนกสนับสนุนฝ่ายขาย    
เบอร์ติดต่อ : 02 2014923
อีเมล์ : [email protected]

คุณ สุริยา ศักดา
เจ้าหน้าที่ธุรการสนันสนุนฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 02 2014871
อีเมล์ : [email protected]