" "" " อามูเร่ - สารป้องกันและกำจัดโรคพืช | Syngenta
ประเทศไทย
armure-banner

อามูเร่

Last updated:
01.08.2022

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ: 
กลุ่มสารเคมี: 
กลุ่ม 3 สารป้องกันกำจัดโรคพืช

อามูเร่

ฉีดพ่นเพื่อป้องกันโรคตั้งแต่ระยะข้าวออกรวง ช่วยให้ข้าวสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ลดโอกาสการเกิดโรคเมล็ดด่าง เพิ่มโอกาสให้รวงข้าว ข้าวเต็มรวง น้ำหนักไม่หาย 

 • ป้องกันและกำจัดโรคเมล็ดด่างในข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ใบธงเขียวนาน สร้างสารอาหารมาเลี้ยงเมล็ดได้นานขึ้น
 • ได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพ น้ำหนักดี 

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

 • วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บ อามูเร่ ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ
 • คำเตือน : อามูเร่ เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้ : 1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม เทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก ห้าม เด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร 2. ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นสาร ต้อง อยู่เหนือลมเสมอ และ ควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก ต้อง ล้างมือและล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้อง อาบน้ำ สระผม ปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้วล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวม เอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุ โดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า 4. การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งอยู่ในหมายเลขกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความ ต้านทานของเชื้อสาเหตุโรคพืช 5. ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา 6. เป็นพิษต่อปลา ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ 7. ห้ามเก็บเกี่ยวข้าวภายใน 21 วัน หลังจากพ่นสารครั้งสุดท้าย
 • อาการเกิดพิษ : ยังไม่มีรายงานอาการเป็นพิษที่เกิดกับคน
 • การแก้พิษเบื้องต้น : 1. ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเท สะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์ 2. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์ 3. ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 4.ถ้าเข้าปากให้รีบบ้วนน้ำล้างปาก หากกลืนกิน ห้าม ทำให้อาเจียน และ ห้าม ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก
 • คำแนะนำสำหรับแพทย์ : 1. รักษาตามอาการ 2. หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ล้างท้องแล้วตามด้วย activaed charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg น้ำหนักตัว)

ฉลากเสริม

1. ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 222-2554
2. (ทะเบียนหมดอายุวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566)
3. กลุ่มสารเคมี : Triazole [กลุ่ม 3]

ข้าว

ข้าว

โรคกาบใบแห้งของข้าว (sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)

อัตรา : 15 มิลลิลิตร / น้ำ 20 ลิตร 

วิธีการ : พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน

 

โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Biporralis oryzae

อัตรา : 15 - 20 มิลลิลิตร (อัตรการใช้น้ำ 80 ลิตร/ไร่) 

วิธีการ : พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 10 วัน

 

 • ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช

  • โรคกาบใบแห้งของข้าว (sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)

  • โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Biporralis oryzae

   

  คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์

  1455316052