คู่มือการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

Protection

คู่มือการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

คู่มือการใช้สารฯ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การเลือกซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การขนย้ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การเก็บรักษา, ก่อนฉีดพ่นสาร, การฉีดพ่นสาร, หลังฉีดพ่นสาร, การจัดการซากบรรจุภันฑ์, การบันทึกการใช้สาร, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, และข้อปฏิบัติเมื่อใช้พาราคอต

 • การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 1. การเลือกซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ต้องซื้อสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาติและน่าเชื่อถือ ต้องอยู่ในภาชนะบรรจุดั้งเดิมภาชนะไม่ชำรุด ไม่ซื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในภาชนะแบ่งขาย มีคำแนะนำบนฉลาก ต้องแน่ใจที่มีเครื่องพ่นที่เหมาะสมกับชนิดสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

 2. การขนย้ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ข้อปฏิบัติเมื่อขนย้ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อดูแลท่านและครอบครัวให้ปลอดภัย และในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้ทำความสะอาดสารเคมีที่รั่วไหลบนยานภาหนะในทันที หากพบว่าเกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยตัวเองควรเรียกเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องโดยด่วน

 3. การเก็บรักษาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องมนุษย์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม รักษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ปกป้องเด็ก สัตว์เลี้ยงและผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าถึงสารเคมี

 4. ก่อนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ต้องอ่านและทำความเข้าใจฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้รู้ถึงวิธีใช้อย่างถูกต้องและต้องตรวจสอบสภาวะอากาศก่อนฉีดพ่นรวมถึงข้อปฏิบัติก่อนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 5. การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายกันคนสัตว์และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณฉีดพ่นสารฉีดพ่นสารเหนือลมเสมอไม่ฉีดพ่นสารไกล้แหล่งน้ำหยุดทำงานทันทีเมื่อพบจุดรั่วไหลไม่ใช้ปากปลดล๊อคหัวฉีดพ่น

 6. หลังฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ข้อปฏิบัติหลังฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช หลังจากการใช้งานแต่ละครั้งควรตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งงาน ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องพ่นทันที ควรอาบน้ำ สระผม ชำระร่างกายทันทีหลังปฏิบัติ

 7. การจัดการซากบรรจุภันฑ์ที่ต้องปฏิบัติ
  การจัดการซากบรรจุภันฑ์ต้องปฏิบัติกฏหมาย ข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรซากบรรจุภันฑ์อย่างเคร่งครัด ล้างน้ำ3ครั้งแล้วเจาะทำลายรซากบรรจุภันฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงผู้อื่นนำกลับไปใช้ใหม่

 8. การบันทึกการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  ข้อปฏิบัติการบันทึกการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ความจำเป็นในการบันทึกของท่านจะช่วยติตามข้อมูลสุขภาพ ติดตามผลผลิต เพิ่มความรู้ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในอนาคต

 9. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับสาร
  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับการปนเปื้อนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นการง่ายกว่ามากที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสพิษแทนที่จะต้องเข้ารับการรักษา ดังนั้นต้องอ่านคำแนะนำบนฉลากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกครั้ง

 10. 5 ต้อง 5 ห้าม รู้จริง ลดเสี่ยง เมื่อใช้พาราคอต
  ต้องอ่านฉลากทุกครั้ง ต้องเก็บสารฯ และอุปกรณ์ฉีดพ่นนอกตัวบ้านห่างจากเด็ก ตรวจเช็คเครื่องพ่นอย่างสม่ำเสมอ ต้องสวมแว่นตาถุงมือและชุดกันเปื้อนสารเคมีขณะผสมพาราควอต ต้องหยุดทำงานทำการชำระล้างร่างกายทันทีหากพาราควอตรดร่างกาย

 11. ถามมา ตอบไป การใช้พาราควอตที่ถูกต้อง
  หลังจาการใช้พาราควอตมากกว่า 50ปี ทั่วโลก พาราควอตไม่เคยทำให้คนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ เมื่อใช้ตามคำแนะนำในฉลาก พาราควอตที่ผสมน้ำจนเจือจาง และใช้ในการฉีดพ่นตามคำแนะนำในฉลาก จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ฉีด