เพลนั่ม

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ชื่อสามัญ:
.
ไพมีโทรซีน (Pymetrozine)
กลุ่มสารเคมี:
Pyridine Azomethines [กลุ่ม 9B]