โปรเคลม

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ชื่อสามัญ:
.
อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 6 สารกำจัดแมลง