คิวเรียม

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลง

คิวเรียม
ชื่อสามัญ:
.
ลูเฟนนูรอน (lufenuron)
.
อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 15 + 6 สารกำจัดแมลง