แพคซาร่า

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลง

pest
ชื่อสามัญ:
1
ลูเฟนนูรอน (lufenuron)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 15 สารกำจัดแมลง