โซวิโก้

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ชื่อสามัญ:
.
ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)
.
อะบาเมกติน (abamectin)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 4A+6 สารป้องกันกำจัดใส้เดือนฝอยและไรศัตรูพืช