เอฟโฟเรีย

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลง

pest
ชื่อสามัญ:
.
แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)
.
ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 3A + 4A สารกำจัดแมลง