แอคทารา

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ชื่อสามัญ:
.
ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 4A สารกำจัดแมลง