เวอตาโก

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ชื่อสามัญ:
.
คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)
.
ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)
Chemical family:
กลุ่ม 28+4A สารกำจัดแมลง