ซินเจนทา จับมือภาครัฐ-เอกชน มุ่งมั่นเดินหน้า “โครงการรักษ์ผึ้ง” สร้างความยั่งยืนด้านการเกษตร-สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมบริษัท
คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและน้องๆนักเรียน

      ซินเจนทา ประเทศไทย สร้างความยั่งยืนด้านการเกษตร-สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นเดินหน้าต่อโครงการรักษ์ผึ้ง (BEE LOVE PROJECT) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ประสานงานผู้เลี้ยงผึ้งและชาวสวนไม้ผล อ.สอยดาว และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ผึ้ง “Bee Love School Camp” ถ่ายทอดความรู้เรื่องความสำคัญและบทบาทของแมลงผสมเกสรต่อระบบนิเวศให้กับนักเรียน เกษตรกรและชุมชน รวมไปถึงประเด็นการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ

นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

      นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร เปิดเผยว่า “โครงการรักษ์ผึ้ง หรือ BEE LOVE PROJECT เป็นโครงการอันเกิดจากความมุ่งมั่นของบริษัท ซินเจนทา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ชาวสวนผลไม้และผู้เลี้ยงผึ้ง รวมถึงชุมชน และเยาวชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ชุมชน และภาคการศึกษา ให้ร่วมกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจันทบุรี

      นายนริศร์ คงสมบุญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจันทบุรี กล่าวว่า “เกษตรกรบางพื้นที่อาจยังไม่ทราบถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ การที่เราร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนในการทำโครงการรักษ์ผึ้ง (BEE LOVE PROJECT) ถือเป็นโครงการที่ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงผึ้ง และชุมชน ได้เห็นถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงมากยิ่งขึ้น หากทุกภาคเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ก็จะสามารถช่วยรักษาระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไปได้”

นางอาลัย จิตตเจริญ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

      นางอาลัย จิตตเจริญ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า “เริ่มแรกใช้สารเคมีมาตลอดไม่ได้มีความรู้เรื่องผึ้งเลย บวกกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ผึ้งหายไปจำนวนมาก พอได้เข้ามาอบรมที่ศูนย์ผึ้งได้รู้จักโครงการรักษ์ผึ้ง ทำให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของผึ้ง และแมลงมากขึ้น  คิดว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมีแล้วอยากเลี้ยงผึ้งควบคู่ไปด้วยก็สามารถเรียนรู้วิธีปฏิบัติ ไม่ให้สารเคมีที่เราใช้ ไปกระทบกับผึ้งและแมลงซึ่งเป็นตัวช่วยผสมเกสรที่เพิ่มผลผลิตของพืชผลในไร่ของเรา”

      นอกจากนี้ ซินเจนทา ประเทศไทย ยังมุ่งมั่นส่งเสริมการทำเกษตรตามหลักการ IPM (Integrate Pest Management) หรือการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตพืชมาโดยตลอด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้ผึ้งมีความปลอดภัยและสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบนิเวศน์มีความสมดุล เกษตรกรและผึ้งสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะนอกจากผึ้งจะช่วยเกษตรกรในการผสมเกสรพืชที่ปลูกแล้ว ผลผลิตที่ได้จากผึ้งยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย

      ในปีนี้โครงการรักษ์ผึ้ง (BEE LOVE PROJECT) ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย ผ่านทางค่ายเยาวชนรักษ์ผึ้ง “BEE LOVE SCHOOL CAMP ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ศูนย์ผึ้งจันทบุรี) มีการจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผึ้งและแมลงผสมเกสร สร้างพื้นที่แหล่งอาหารผึ้งและแมลงผสมเกสร รวมถึงร่วมกับเครือข่ายจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ ทำกิจกรรมเรื่องระบบนิเวศของผึ้งและแมลงผสมเกสรที่เหมาะสมสำหรับเด็กในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา งานดังกล่าวมีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ผู้เลี้ยงผึ้ง และเยาวชน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

 

เกี่ยวกับซินเจนทา กรุ๊ป

หน่วยธุรกิจซินเจนทาอารักขาพืชและซินเจนทาเมล็ดพันธุ์ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของซินเจนทา กรุ๊ป  ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 250 ปี และมีพนักงานมากกว่า 59,000 คน ให้บริการในกว่า 100 ประเทศ เรามุ่งมั่นเพื่อพลิกโฉมกระบวนการผลิตอาหารด้วยระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) ที่ขับเคลื่อนโดยวิทยาศาสตร์และพัฒนาดินด้วยเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและได้อาหารที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่หายไป ซินเจนทา กรุ๊ป จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบไปด้วยสี่หน่วยธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น สำนักงานใหญ่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ สำนักงานใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ADAMA® สำนักงานใหญ่ที่ประเทศอิสราเอล และบริษัท ซินเจนทา กรุ๊ป ที่ประเทศจีน ทุกหน่วยธุรกิจต่างตอบโจทย์ลูกค้าทั่วโลกในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.syngenta.com

สำหรับสื่อมวลชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด

นิรชา รื่นเริง (นุช)                           โทร. 095-494-9878   nirachcha@124comm.com
หฤชา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (เดช)     โทร. 091-565-4556    harucha@124comm.com