โครงการรักษ์ผึ้ง (Bee Love)

กิจกรรมบริษัท
bee-love

ซินเจนทา ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร เปิด “โครงการรักษ์ผึ้ง (Bee Love)” สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนสวนกับคนเลี้ยงผึ้ง

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ รักษ์ผึ้ง (Bee Love) โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ผึ้ง จันทบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผึ้งให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง และสร้างความเข้าใจในเรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผึ้ง ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายคนสวน-คนผึ้งดูแลกัน หรือ “สอยดาวโมเดล” และเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการรักษ์ผึ้ง (Bee Love Learning Center) ภายในปีนี้

นางสาววัชรีภรณ์ พันธุ์ภูมิพฤกษ์ หมอพืชและผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนธุรกิจ ประเทศไทย บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด หรือ ซินเจนทา บริษัทชั้นนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้วางแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านขององค์กร เกษตรกร สิ่งแวดล้อม โดยโครงการรักษ์ผึ้ง ที่เปิดตัวในวันนี้ ต้องการให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะผึ้ง เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และเกษตรกร เพื่อเพิ่มความตระหนักในการเลี้ยงผึ้งที่ถูกต้อง การใช้ปัจจัยทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียและการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผึ้ง

“การดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา เราได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ และศูนย์ผึ้งจันทบุรี ในการจัดเวิร์คช้อปเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและสวนลำไยภาคตะวันออก หรือ สอยดาวโมเดล เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนลำไยและผู้เลี้ยงผึ้งได้พบปะพูดคุย และพัฒนาการสื่อสารระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจดูแลกันมากขึ้น ทั้งในแง่ของการใช้ผึ้งเพื่อผสมเกสร และการใช้สารเคมีทางการเกษตรให้ถูกต้อง ถูกเวลา เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของผึ้ง นำไปสู่ความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งชาวสวนและคนเลี้ยงผึ้งก็ได้จะประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งสองฝ่าย”

ศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประธานสมาคมผึ้งแห่งอาเซียน ได้กล่าวสนับสนุนการดำเนินโครงการรักษ์ผึ้งของบริษัท ซินเจนทาฯ ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ภาคเอกชนจะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมผึ้ง เพราะ “โลกนี้ต้องมีผึ้ง” จึงจะมีอาหารเพียงพอสำหรับเลี้ยงประชากรโลก

หมอพืช วัชรีภรณ์ กล่าวอีกว่า หลังจากที่ได้เปิดโครงการรักษ์ผึ้งไปแล้ว ในช่วงถัดไป เราตั้งเป้าที่จะเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการรักษ์ผึ้ง (Bee Love Learning Center) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงน้องๆ รุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องผึ้ง ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องผึ้งกันที่นี่ โดยจะได้เรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย อาทิ อินโฟกราฟฟิก วีดีโอ และสื่อภาพเสมือนจริง โดยคาดว่าจะเปิดให้เข้าไปเรียนรู้กันได้ในเร็วๆ นี้

โครงการรักษ์ผึ้ง ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของซินเจนทา ที่จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เกษตรกรชาวสวนไม้ผล อุตสหกรรมจากผึ้ง สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เกิดการพึ่งพาและเอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร โดยอาศัยผึ้งในการผสมเกสรและนับเป็นการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้อีกด้วย
 

bee-love2