ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

กิจกรรมบริษัท

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร

ตามที่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ ประเทศไทย จำกัด มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะแจ้งผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตามรายชื่อ ดังนี้

  • คุณสิรินธร แก้วช่วย นิสิตปริญญาโท ภาควิชาพืชไร่นา
    คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ โอกาสนี้ ทางบริษัทฯ จะทำการประสานงานกับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน เพื่อชี้แจ้งการรับทุนในลำดับต่อไป พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ช่วยประสานงานให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครขอรับทุนเป็นจำนวนมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกเช่นเคยในปีต่อๆ ไป หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารติดต่อได้ที่ คุณดำรงศักดิ์ เดี่ยววาณิชย์

โทร. 08 1752 4075

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ ประเทศไทย จำกัด