ศูนย์เรียนรู้เรื่องผึ้งและความหลากหลายทางชีวภาพ “BEE LAND”

กิจกรรมบริษัท
bee-love-banner

ซินเจนทา ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดทำศูนย์เรียนรู้เรื่องผึ้งและความหลากหลายทางชีวภาพ “BEE LAND”

เพราะโลกนี้ต้องมีผึ้ง.....BEE LOVE PROJECT

ซินเจนทา ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์  ได้จัดทำศูนย์เรียนรู้เรื่องผึ้งและความหลากหลายทางชีวภาพ “BEE LAND”  บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน เรื่องการเลี้ยง การเพิ่มผลผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง รวมทั้งได้ประสานกับโรงเรียนระดับมัธยม เพื่อสร้างโรงเรียนเครือข่ายการเรียนรู้ “รักษ์ผึ้ง” ในเบื้องต้นมี 10 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบ

นางสาวกมลชนก บุญฤทธิ์ ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า การดำเนินงานในโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายการเรียนรู้ “รักษ์ผึ้ง” จะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาการเลี้ยงผึ้ง เข้าไปอยู่ในวิชาหมวดการงานอาชีพของนักศึกษาระดับมัธยมปลายในโรงเรียนเป้าหมาย โดยนักวิชาการจากซินเจนทา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลจะไปร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีและเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติจริงในหลายด้าน อาทิ การศึกษาสภาพแวดล้อม ชีววิทยาและพฤติกรรมของผึ้งต่าง ๆ การบริหารจัดการรังผึ้งและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดความเข้าใจจากการปฏิบัติจริง แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้มีการปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์แทน

bee-love-banner


 

bee-love-banner


 

bee-love
bee-love


 

bee-love
bee-love