มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ซินเจนทา ลงนามความร่วมมือ

กิจกรรมบริษัท

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด หรือ ซินเจนทา ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการ “รักษ์ผึ้ง” (Bee love project)

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ซินเจนทา ลงนามความร่วมมือสร้างอาณาจักรความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด หรือ ซินเจนทา ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการ “รักษ์ผึ้ง” (Bee love project) บนพื้นที่เกือบ 20 ไร่ (100 เฮกแตร์) เน้นการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้ง และแมลงผสมเกสร หวังเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของชุมชน และขยายเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ในอนาคต

มหาวิทยาลัยมหิดลนครสวรรค์ จะบูรณาการองค์ความรู้เรื่องแมลงผสมเกสรอย่างรอบด้านเข้าไปในหลักสูตรการเรียนและการสอน จัดกิจกรรมอบรมและค่ายความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่กลุ่มชุมชนและนักเรียน พัฒนาองค์ความรู้เพื่ออนุรักษณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งเน้นในการให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติ สร้างเครือข่ายเกษตรกรกับผู้เลี้ยงผึ้ง ปลุกจิตสำนึกในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อลดอัตราการสูญเสียของผึ้ง และ แมลงผสมเกสร เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม มีมูลค่าจากการเลี้ยงผึ้งเพิ่มมากขึ้น