Rice Expo ครั้งที่ 4

ข่าวสารผลิตภัณฑ์
rice_expo

งานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4

ซินเจนทา จัดงานงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว (Rice Expo) ครั้งที่ 4 ณ สถานีทดลองของซินเจนทา จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2561 โดยในงานได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวมาแนะนำให้เกษตรกรเกิดการใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกระยะยาว ซึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจได้แก่ ระบบการจัดการนาข้าวอัจฉริยะของซินเจนทา การอารักขาพืชด้วยโดรน การจัดการศัตรูพืช สาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และปัจจัยทางการเกษตร โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน มีเกษตรกรเข้าร่วมงานถึง 1,500 ราย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนรณรงค์ระดับโลกของกลุ่มบริษัทซินเจนทา ที่เรียกว่า Good Growth Plan หรือ แผนการเติบโตเชิงบวก โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน