เอส7328 - Variety เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม | Syngenta
ประเทศไทย

เอส7328

Last updated:
18.06.2021
พืชที่ปลูก: 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

ฝักใหญ่ ได้น้ำหนัก

ฝักใหญ่ ได้น้ำหนัก