เอ็นเค6848

Last updated:
พืชที่ปลูก:
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม