โซฟิต

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

ชื่อสามัญ:
.
เพรทิลาคลอร์ (pretilachlor)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม K3 สารกำจัดวัชพืช