แอคเซ็บท์

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

ชื่อสามัญ:
.
ไซฮาโลฟอป-บิวทิล (cyhalofop-butyl)
.
พีน็อกซูแลม (penoxsulam)
กลุ่มสารเคมี:
กลุุ่ม A+B สารกำจัดวัชพืช