คาลารีส

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

Weed
ชื่อสามัญ:
.
มีโซไตรโอน (mesotrione)
.
อะทราซีน (atrazine)
กลุ่มสารเคมี:
F2 + C1 สารกำจัดวัชพืช