ผลิตภัณฑ์ | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ผลิตภัณฑ์

ทุกวันนี้ ซินเจนทาได้มีบทบาทที่ช่วยเกษตรกรในมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลกเพิ่มผลผลิตและอารักขาพืชทางการเกษตร อีกทั้ง ซินเจนทาได้นำนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ป้องกันครบวงจรที่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และเกษตรกรอีกด้วย

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่หลากหลายชนิด ที่มีให้เกษตรกรเลือกใช้ตามความเหมาะสม พร้อมข้อแนะนำในการปลูก 

อารักขาพืช

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีความหลากหลายเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้มีจำนวนผลผลิตและคุณภาพของพืชมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์อารักขาพืชทั้งหมดได้ใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพการป้องกันพืชที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นด้านสุขนามัยในทุกขั้นตอนของการพัฒนาพืช

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดตารางการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มพืชต่างๆ