คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ในพืชต่างๆ โดยจะแสดงตารางการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ผลไม้ และผัก

ติดต่อซินเจนทา

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์
90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310

โทร 0-2201-4999
กรณีฉุกเฉินโทร 0-2709-4700