อารักขาพืช | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

อารักขาพืช

ทุกวันนี้ ซินเจนทาได้มีบทบาทที่ช่วยเกษตรกรในมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลกเพิ่มผลผลิตและอารักขาพืชทางการเกษตร อีกทั้ง ซินเจนทาได้นำนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ป้องกันครบวงจรที่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม ธรรมชาติ และเกษตรกรอีกด้วย

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

สารป้องกันและกำจัดวัชพืชช่วยป้องกันหรือกำจัดวัชพืชหรือช่วยลด อัตราการเจริญเติบโตและทำลายกลไกทางชีวภาพของวัชพืช อีกทั้งยังช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นและช่วยลดการกัดเซาะของดิน

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลงช่วยลดความเสียหายของการรุกรานของแมลงเช่น ตัวบุ้ง อีกทั้งยังช่วยควบคุมการเจริญพันธุ์ของแมลงและตัดวงจรการเจริญเติบโตของแมลง

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืชช่วยป้องกันโรคพืชชนิดต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อการ เจริญเติบโตของพืช โดยกลุ่มตลาดที่สำคัญของสารป้องกันและกำจัดโรคพืชคือ ผักและผลไม้ ธัญพืช และข้าว

สารคลุกเมล็ด

สารคลุกเมล็ดช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็วขึ้น

ติดต่อซินเจนทา

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์
90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310

โทร 0-2201-4999
กรณีฉุกเฉินโทร 0-2709-4700