Product Care

care

การดูแลผลิตภัณฑ์

ซินเจนทามีความรับผิดชอบในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพไปจนถึงการแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้สารอารักขาพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการกำจัดบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นพัธกิจสำคัญที่เราดำเนินการอย่างยาวนาน

ความรับผิดชอบของเราดำเนินควบคู่ไปกับทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาด และถึงแม้ว่าสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะสิ้นสุดลง หรือมีสินค้าคู่แข่งตัวอื่นออกมากมาย ซินเจนทางก็ยังคงเป็นผู้นำในการดูแลการใช้สารอารักขาพืชแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ซินเจนทายังได้พัฒนา และมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะใช้ผลิตภัณฑ์ อันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพันธกิจการใส่ใจดูแลของเรา เรายังได้ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมกับศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยทางสารเคมีอีกด้วย

โครงการการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยช่วยทำให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจและป้องกันตนเองจากการได้รับพิษซึ่งเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของเรา