ประวัติบริษัท| Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ประวัติบริษัท

ซินเจนทา เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง Novartis Crop Protection และ Zeneca Agrochemicals เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 โดยมีบริษัทแม่ตั้งอยู่ที่เมืองบาสเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สำหรับในประเทศไทยนั้น ซินเจนทาเกิดจากการควบกิจการระหว่าง บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เซนเนก้า เกษตร เอเชียติ๊ก จำกัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2545 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด” มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 73 ล้านบาท นับได้ว่าเป็นการผนวกความแข็งแกร่ง ทั้งในด้านหลักปฏิบัติ และตัวผลิตภัณฑ์ ที่ทั่วโลกยอมรับ ที่ต่างสั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานของสอง บริษัทชั้นนำเข้าด้วยกัน

โรงงานซินเจนทาบางปูก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2524 ในนามเดิมคือ ไอซีไอ เอเชียติ๊ก (เกษตร) เป็นบริษัทที่เกิดจากการ ร่วมทุนระหว่าง ธุรกิจเคมีเกษตร ของบริษัท ไอซีไอ สหราชอาณาจักร และบริษัท อีสต์ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด บนเนื้อที่ 16 ไร่ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 73 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรภายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยได้รับ บัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม2524

จนถึงในปี 2533 เมื่อบริษัท ไอซีไอ สหราชอาณาจักร ได้แยกธุรกิจเวชภัณฑ์ เคมีเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืช และเคมีเฉพาะพิเศษ ภายใต้ชื่อ "เซนเนก้า (ZENECA)" บริษัท ไอซีไอ เอเชียติ๊ก (เกษตร) จำกัด จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "เซนเนก้า เกษตร เอเชียติ๊ก (ZENECA AGRO ASIATIC)" เช่นเดียวกับบริษัทฯ ในกลุ่มเซนเนก้าทั่วโลก เมื่อเดือนมกราคม 2539

จากนั้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 เซนเนก้าเกษตร เอเชียติ๊ก ได้ควบรวมกิจการกับโนวาติส ครอป โปรเทคชั่น ประเทศไทย และจัดตั้งเป็น"บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด(Syngenta Crop Protection Limited)" โดยใช้ระยะเวลา 14 เดือนของแผนการ ควบกิจการภายในประเทศไทยแล้วเสร็จได้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 และ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2545 โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด" เป็นการผสานความแข็งแกร่งและประสบการณ์ ยาวนานกว่า 90 ปี ของธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอารักขาพืชของบริษัทเซนเนก้าเกษตร เอเชียติ๊ก และ
โนวาติส ครอป โปรเทคชั่น ในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีบริษัทแม่ตั้งอยู่ที่เมือง บาสเซล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ โรงงานบางปูเป็น 1 ใน 7 ฝ่ายขององค์กร โดยประกอบด้วยหน่วยบริหารระดับแผนก 4 แผนก คือ แผนกผลิต แผนกวิศวกรรมและโครงการ แผนกคลังสินค้าและธุรการ และแผนกสุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (HSE) และการจัดการคุณภาพ

แผนกผลิต


แผนกผลิตดูแลรับผิดชอบงานด้านผสม บรรจุ และแบ่งบรรจุ โดยมีโรงผสมพาราควอต อมิสตา คาราเต้ โรงบรรจุสารกำจัดวัชพืชชนิดเลือกทำลาย โรงแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชชนิดไม่เลือกทำลาย รวมถึงการจัดการของเสียภายในโรงงาน ได้แก่ ขยะที่มีการปนเปื้อน และขยะที่ไม่มีการปนเปื้อน การบำบัดน้ำเสีย

แผนกวิศวกรรมและโครงการ


แผนกวิศวกรรมและโครงการ ดูแลรับผิดชอบ
- งานบำรุงรักษา
- งานสอบเทียบ
- งานดัดแปลงและงานโครงการ

แผนกคลังสินค้าและธุรการโรงงาน


แผนกคลังสินค้าและธุรการโรงงานดูแลรับผิดชอบงานด้านการรับและจัดเก็บสินค้าขาเข้า รับและจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปการส่งสินค้าให้ลูกค้างานจัดซื้อภายในโรงงานงานธุรการ และสวัสดิการภายในโรงงาน

แผนกสุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพ


แผนกสุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพ ดูแลควบคุมด้าน
สุข-อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎข้อบังคับของบริษัทฯ งานด้านระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 และมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ งานตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์สารเคมี

กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม


โรงงานซินเจนทาบางปู เป็นโรงงานที่ต้องใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการใช้และการดูแลจัดเก็บ รวมทั้งการดูแลสภาพแวดล้อม โรงงานผลิตของซินเจนทาใช้ระบบควบคุมและบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในระดับปลอดภัยก่อนปล่อยออกจากโรงงาน โรงงานดำเนินนโยบายสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมุ่งมั่นในการที่จะปรับปรุงการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย ถูกสุขอนามัยอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างวัฒนธรรมที่กระตุ้นให้พนักงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองในด้านดังกล่าวด้วย