นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร

เนื่องด้วยทุกวันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นปีความปลอดภัยทางด้านอาหารของคนไทย และเตรียมให้ประเทศไทยมีความพร้อมกับการเป็น ครัวของโลก ยุทธศาสตร์ FOOD SAFETY ที่ทางภาครัฐได้กำหนดออกมาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

1. ด้านการรับรองคุณภาพมาตรฐานและสุขอนามัยพืช ผักและผลไม้ส่งออก โดยดำเนินการตรวจสารพิษตกค้าง และออกใบรับรองพืชผักผลไม้ที่ต้องการตรวจสอบสารพิษตกค้าง ก่อนการส่งออกไว้ 12 ชนิด ได้แก่ ลำไย ทุเรียน ลิ้นจี่ มังคุด มะขาม มะม่วง ส้มโอ หน่อไม้ฝรั่ง ขิง กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน และพริก โครงการนำร่องพัฒนาการผลิตพืช ผักปลอดภัยหรือโครงการ SAFE (Safe Vegetable development Pilot Project : SAFF) รวมทั้งการกำหนดปริมาณค่า MRL (Maximum Residue Limits) หรือปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ในผลผลิตชนิดต่างๆ

2. ด้านการตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตพืช ผัก และผลไม้ ดำเนินการจดทะเบียนและ รับรองแหล่งผลิต ตามระบบเกษตรที่เหมาะสมหรือ GAP (Good Agricultural Practice) ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 27 ชนิด ประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ มะขาม ขิง พริก ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ข้าว มันสำปะหลัง สับปะรด กาแฟ มันฝรั่ง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ทานตะวัน มะละกอ มะม่วง ลองกอง มะพร้าวอ่อน เงาะ และส้มเขียวหวาน กลุ่มพืชผักส่งออกไปญี่ปุ่นตามโครงการ SAFE ซึ่งมี 21 ชนิด คือ คื่นฉ่าย คะน้า ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว ใบโหระพา ผักชี ใบกระเพรา ผักคะแยง ยี่หร่า ใบแมงลัก ใบสระแหน่ ผักแพรว ใบบัวบก ถั่วลันเตา กะหล่ำใบ ส้มป่อย ใบมะ กรูด ผักกะเฉด คะไคร้ ผักเป็ด และกระเจี๊ยบเขียว รวมทั้งกลุ่มผักและผลไม้โครงการพืชผักและ ผลไม้อนามัยอีก 81 ชนิด

3. ด้านการตรวจสอบและรับรองโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) และระบบป้องกันอันตรายใน อุตสากรรมอาหารโดย เน้นกระบวนการผลิตอาหารในทุกขั้นตอน (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) ของ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานแปรรูปอาหารส่งออก โรงงานแปรรูปอาหารทั่วไป

4. ด้านการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร โดยดำเนินการควบคุมคุณภาพสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีต่อผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและเกษตรกร ในอันที่จะสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม

อะไรคือ Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)

คือระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เป็นระบบที่เน้นการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอาหารให้เหลือน้อยที่สุด จุดประสงค์หลักก็เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม และเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร