นโยบายและพันธสัญญา | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

นโยบายและพันธสัญญา

“รับผิดชอบ ตอบสนองลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะทำให้ “เกษตรกรสุขสันต์ ผลิตภัณฑ์สดใส นึกถึงความปลอดภัย คุณภาพไว้ ให้การส่งออกมั่นคง ผู้ร่วมหุ้นยืนยง ส่งผลกำไร พนักงานร่วมใจ ซินเจนทาไทยยั่งยืน”

รับผิดชอบ

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไข ของมาตรฐานคุณภาพสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ซินเจนทา ทั่วโลก และปฏิบัติอย่างสอดคล้อง หรือมากกว่าข้อกำหนด ข้อกฎหมาย และข้อตกลง ระหว่างประเทศ
 • คุณภาพ สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จะอยู่ในทุกสิ่งที่เราดำเนินการ และเราจะสื่อสารอย่างเปิด เผยในผลการดำเนินงานด้านคุณภาพสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรม ข่าวสารกับองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการตามโครงการครบ วงจร ด้านความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อย่าง ต่อเนื่อง
   

ตอบสนองลูกค้า

 • พิถีพิถันที่จะเข้าใจและเข้าถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า(ทั้งภายนอกและภายใน)เพื่อ สามารถ ตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง และทันเวลาเสมอ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ สูงสุดด้วย นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น KAM (Key Account Management), CRM (Customer Relationship Management), Go To Market Culture เป็นต้น
 • คุณภาพ สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จะไม่ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบ สินค้าขั้นสุดท้ายแต่จะอยู่ใน กิจกรรมที่ดำเนินการทุกขั้นตอน
   

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • ตั้งเป้าหมายของการปรับปรุงทางด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการวัดผล อย่างง่ายๆ ได้แก่ QUOTIF (Quality Ontime Infull / คุณภาพ ทันเวลา เต็มจำนวน) และ RFT (Right First Time / ถูกต้องสมบูรณ์ ตั้งแต่ครั้งแรก) และบนพื้นฐานของการใช้จ่าย อย่างประหยัด
 • เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า และผู้ส่งมอบ มีส่วนร่วมในกระบวนการของการ พัฒนาคุณภาพ สุขอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม โดยหลักการของ หุ้นส่วนธุรกิจและการมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้น เราจะส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสาร และการอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนา ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง จะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมด้วยเป้าหมายที่จะกำจัด อุบัติการณ์และอุบัติเหตุที่ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บ และจะสร้างวัฒนธรรม ที่กระตุ้นพนักงานให้มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองทางด้าน สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
   

นโยบายนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารแล้ว และมีผลบังคับใช้กับ พนักงานและกิจกรรม ทั้งหมดการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายเป็นข้อบังคับ ของบริษัทฯ