NK48| Syngenta

You are here

NK48

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม เอ็นเค48

ทนแล้ง ผลผลิตสูง

ลักษณะเด่น

 1. ทนแล้งนาน
 2. ฟื้นตัวเร็วทันทีเมื่อฝนตก หล้งจากทิ้งช่วงยาวนาน
 3. ผลผลิตสูง เมล็ดโต น้ำหนักดี สีแดงสวย
 4. ต้นอ่อนโตเร็ว รากแข็งแรง ต้นแข็งแรงไม่ล้มง่าย
 5. เก็บเกี่ยวง่าย หาแขกง่าย

 

ลักษณะประจำพันธุ์
อายุวันออกไหม  52-55 วัน 
อายุเก็บเกี่ยวสีสด 100-110 วัน
เปอร์เซ็นต์กระเทาะเมล็ด 80% (ที่ความชื้น 25%)
ผลผลิตเมล็ด เฉลี่ย 1,500-2,000 กก./ไร่
ข้อแนะนำในการปลูก
 • แนะนำสำหรับการปลูกต้นถึงกลางฤดูฝนและฤดูแล้ง
 • ควรหลีกเลี่ยงการปลูกรุ่นที่ 2 เว้นแต่เกษตรกรแน่ใจว่าพื้นที่ปลูกไม่มีราสนิมระบาด
 • เก็บเกี่ยวเข้ายุ้งรอราคาได้ที่อายุ 125-130 วัน หรือเมื่อความชื้นประมาณ 20%
 • หากปลูกในที่สูง, ภาคเหนือ หรือกระทบอากาศเย็นในฤดูแล้ง อายุเก็บเกี่ยวจะช้าไปอีก 7-14 วัน
 • ระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระหว่างต้น 20-25 เซ็นติเมตร 1 ต้นต่อหลุม หรือ 40-50 เซ็นติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ถ้าระยะห่างระหว่างแถว 70 เซ็นติเมตร ให้ปรับระยะห่างระหว่างต้นเป็น 22-27 เซ็นติเมตร 1 ต้นต่อหลุม หรือ 44-54 เซ็นติเมตร 2 ต้นต่อหลุม
 • รองพื้นด้วยปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15 ประมาณ 25 กก.ต่อไร่
 • แต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย ประมาณ 25-30 กก.ต่อไร่ กำจัดวัชพืชด้วยอาทราซีนหรืออะลาคลอร์ฉีดพ่นทันทีหลังปลูก ก่อนเมล็ดงอกในขณะที่ดินมีความชื้นพอ
เมล็ดพันธุ์คลุกวัตถุอันตราย
 แอคทาลิค 50% EC 0.06 ซีซี ต่อเมล็ด 1 กก.
 เอพรอน เอ็กซ์แอล 350 อีเอส 35% ES 0.50 ซีซี ต่อเมล็ด 1 กก.
 แคปแทน 50% WP 1 กรัม ต่อเมล็ด 1 กก.

คำเตือน: เก็บในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแดด และมีอากาศถ่ายเท