การพัฒนาชุมชนในชนบท

Development

ซินเจนทามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในชนบท โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรา และสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

โครงการความสุขในชีวิตที่ดีกว่ากับซินเจนทา (Happy Better Life)

โดยทีมงานซินเจนทา ในประเทศไทยร่วมกับสมาคมแรงงานที่เป็นธรรม (Fair labour Association) จัดอบรมการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยแกเกษตรกรในเขตเพาะปลูกต่างๆ ทั่วประเทศ

กิจกรรมมอบรมการใช้สารเคมีปลอดภัยแก่เกษตรกรใน “โครงการพระดาบสสัญจร”

ซินเจนทาในประเทศไทย ได้รับเลือกจากมูลนิธิพระดาบส ร่วมโครงการฯ นี้ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ “โครงการพระดาบสสัญจร” ในส่วนของการส่งเสริมการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย นับเป็นความภาคภูมิใจของซินเจนทา ที่จะได้ให้ความรู้แกประชาชนในพื้นที่การเกษตร รวมถึงสนับสนุกกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิพระดาบสอย่างต่อเนื่อง

โครงการสนับสนุนการอบรมบุคลากรทางการแพทย์

ซินเจนทาในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พิษวิทยา คณะแพทย์ศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเนื่องจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 15 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ใช้ activated charcoal โดยมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับ