ครุยเซอร์

Last updated:

สารคลุกเมล็ด

สารคลุกเมล็ด

ชื่อสามัญ:
.
ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 4A สารกำจัดแมลง