ครุยเซอร์ - สารคลุกเมล็ด | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

cruiser-banner

ครุยเซอร์

Last updated:
21.06.2021

สารคลุกเมล็ด

สารคลุกเมล็ด

ชื่อสามัญ: 
กลุ่มสารเคมี: 
กลุ่ม 4A สารกำจัดแมลง

จุดเด่น ครุยเซอร์

ครุยเซอร์มีคุณสมบัติการเคลื่อนย้ายได้ดีในต้นพืช ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในอัตราที่น้อย และลดปริมาณการใช้สารเคมีแบบฉีดพ่น ปกป้องต้นกล้าในช่วงแรกของพืชปลูก 14-35 วันหลังจากหยอดเมล็ด ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อคลุกเมล็ดโดยเฉพาะและเข้ากันได้ดีกับสารคลุกเมล็ดชนิดอื่นๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

  • วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บ ครุยเซอร์ ให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดดสถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจาก เด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ คำเตือน : ครุยเซอร์ เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้ : 1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม เทสารที่เหลือ หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์ลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก 2. ขณะคลุกเมล็ดและขณะปลูก ต้อง สวมถุงมือยางและหน้ากาก และอยู่เหนือลมเสมอ ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้อง อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้วล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง เทน้ำทิ้งในที่ปลอดภัยห่างจากแหล่งน้ำ ภาชนะบรรจุทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งในที่ปลอดภัย 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนัง และเสื้อผ้า 4. การใช้สารกำจัดแมลงซึ่งอยู่ในหมายเลขกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความต้านทานของแมลง 5. เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ เป็นพิษสูงต่อผึ้ง ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง 6. เมล็ดที่คลุกแล้ว ห้ามนำไปใช้เลี้ยงสัตว์หรือบริโภค
  • อาการเกิดพิษ : ยังไม่มีรายงานอาการเป็นพิษที่เกิดกับคน การแก้พิษเบื้องต้น : 1. ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์ 2. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการ ไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์ 3. ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่ และน้ำจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบ อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 4. ถ้าเข้าปากให้รีบ บ้วนน้ำล้างปาก หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน และ ห้าม ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะ บรรจุและฉลาก
  • คำแนะนำสำหรับแพทย์ : 1. รักษาตามอาการ 2. หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมาก ให้ผู้ป่วยกิน activated charcoal 25 g. ผสมน้ำ 300 ml. และ sorbitol 70% 1-2 ml./kg. น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml./kg. น้ำหนักตัว)

ฉลากเสริม

1. ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 407-2555
2. (ทะเบียนหมดอายุวันที่ 22 มี.ค. 67)
3. กลุ่มสารเคมี : Neonicotinoid [กลุ่ม 4A]

พริก

เพลี้ยไฟ 

อัตรา: 7.5 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดพันธุ์พริก 1 กิโลกรัม 
วิธีการ: คลุกเมล็ดพันธุ์พริกก่อนปลูก

ทานตะวัน

เพลี้ยจักจั่นฝ้าย

อัตรา: 77.5 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดพันธุ์ ทานตะวัน 1 กิโลกรัม 
วิธีการ: คลุกเมล็ดพันธุ์ทานตะวันก่อนปลูก

ข้าวโพดหวาน

อัตรา: 3.0 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดหวาน 1 กิโลกรัม

วิธีการ: คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานก่อนปลูก

  • ครุยเซอร์มีคุณสมบัติการเคลื่อนย้ายได้ดีในต้นพืช ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในอัตราที่น้อย และลดปริมาณการใช้สารเคมีแบบฉีดพ่น ปกป้องต้นกล้าในช่วงแรกของพืชปลูก 14-35 วันหลังจากหยอดเมล็ด ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อคลุกเมล็ดโดยเฉพาะและเข้ากันได้ดีกับสารคลุกเมล็ดชนิดอื่นๆ