facebook
matomo pixcel

"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
The Future of Sustainable Agriculture

อัพเดทเมื่อ : 2019-02-25 11:32:11

The Future of Sustainable Agriculture

The Future of Sustainable Agriculture อนาคตแห่งเกษตรกรรมยั่งยืน เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่การผลิตอาหารเพื่อป้อนประชากรโลก แต่เหนืออื่นใดคือการดูแลรักษาโลกของเรา
เกษตรกรต้องการดูแลเอาใจใส่ผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเลี้ยงครอบครัว และป้อนอาหารสู่ชุมชน รวมทั้ง จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ และส่งเสริมการศึกษา แต่ก็ปรารถนาที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน

ซินเจนทา ในฐานะภาคอุตสาหกรรม และห่วงโซ่อาหารภาคการเกษตร จำเป็นต้องผสานความร่วมมือกัน เพื่อส่งมอบอาหารที่ดี มีความปลอดภัย ราคาที่เหมาะสม และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคทั่วทั้งโลก ขณะเดียวกันก็รักษาโลกของเราด้วย

ซินเจนทา ยินดีรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร ผู้ประกอบการอาหาร ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร องค์กรไม่แสวงผลกำไร และหน่วยงานตรวจสอบกำกับดูแลของภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนและประสานงานความร่วมมือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเหมาะสม รวมทั้ง เมื่อเกิดการพัฒนาความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว จะก่อให้เกิดการปรับปรุงตลอดห่วงโซ่อาหาร สร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

Key Highlight in 2019

กิจกรรมเด่นในปี พ.ศ. 2562

The Future of Sustainable Agriculture

เราต้องการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่มีความยืดหยุ่น มีผลิตผลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทำได้จริง โดยใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อผลิตอาหารให้ประชากรโลก และดูแลรักษาโลกไปพร้อมกัน เราจะร่วมแสวงหาทางออกให้แก่เกษตรกรและชุมชน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตและผลิตอาหารเสริมสร้างสุขภาพและมีความปลอดภัย ทั้งนี้ เกษตรกรรม ปัจจุบัน ใช้น้ำประมาณร้อยละ 70 ของโลก และเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่โลก โดยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของเรา พัฒนาให้สิ่งแวดล้อม คุณภาพของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพนั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นางแบรนด์เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานปัจจุบันของซินเจนทาว่า “ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับสังคมมากขึ้น ในฐานะองค์กรชั้นนำที่ดำเนินงานมาโดยตรงและร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในการสร้างความรู้และความมั่นใจในการนำนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตร ดังนั้น เพื่อให้เกิดการประสานงานความร่วมมือและเป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ นำไปสู่การเดินหน้าอย่างสร้างสรรค์ด้วยกัน จึงจำเป็นต้อง สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว บนพื้นฐานของระบบเกษตรกรรมที่มีความหลากหลาย สามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา

เรายินดีและสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพราะเชื่อมั่นว่า แนวคิดดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและนวัตกรรมที่จรรโลงโลกใบนี้ให้ดีและยั่งยืนขึ้น ขณะเดียวกัน ความคิดสร้างสรรค์และการดำเนินงานใหม่ ๆ จะเปิดโอกาสและยกระดับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไร ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน องค์กรการกุศล โรงแรงและมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การมีเป้าหมายเดียวกัน จะช่วยในการตัดสินใจเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของแผนการเติบโตอย่างยั่งยืนของซินเจนทา 6 ประการ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายสำคัญ นั่นคือ การปราศจากความหิวโหย หรือ Zero Hunger

The Future of Sustainable Agriculture

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. +662 201 4999

แฟกซ์. +662 201 4949

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย4C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. +662 709 4700

แฟกซ์. +662 709 4707

ติดตามเรา

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับเรา

นโยบายส่วนตัว

แผนที่เว็บไซต์

©2021 ซินเจนทาประเทศไทย

Top