matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
นโยบายและพันธสัญญา

นโยบายและพันธสัญญา

“รับผิดชอบ ตอบสนองลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะทำให้ “เกษตรกรสุขสันต์ ผลิตภัณฑ์สดใส นึกถึงความปลอดภัย คุณภาพไว้ ให้การส่งออกมั่นคง ผู้ร่วมหุ้นยืนยง ส่งผลกำไร พนักงานร่วมใจ ซินเจนทาไทยยั่งยืน”

รับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ของมาตรฐานคุณภาพสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ซินเจนทา ทั่วโลก และปฏิบัติอย่างสอดคล้อง หรือมากกว่าข้อกำหนด ข้อกฎหมาย และข้อตกลง ระหว่างประเทศ
  2. คุณภาพ สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จะอยู่ในทุกสิ่งที่เราดำเนินการ และเราจะสื่อสารอย่างเปิด เผยในผลการดำเนินงานด้านคุณภาพสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรม ข่าวสารกับองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
  3. ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการตามโครงการครบ วงจร ด้านความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อย่าง ต่อเนื่อง

ตอบสนองลูกค้า

  1. พิถีพิถันที่จะเข้าใจและเข้าถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า(ทั้งภายนอกและภายใน)เพื่อ สามารถ ตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง และทันเวลาเสมอ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ สูงสุดด้วย นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น KAM (Key Account Management), CRM (Customer Relationship Management), Go To Market Culture เป็นต้น
  2. คุณภาพ สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จะไม่ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบ สินค้าขั้นสุดท้ายแต่จะอยู่ใน กิจกรรมที่ดำเนินการทุกขั้นตอน

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  1. ตั้งเป้าหมายของการปรับปรุงทางด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการวัดผล อย่างง่ายๆ ได้แก่ QUOTIF (Quality Ontime Infull / คุณภาพ ทันเวลา เต็มจำนวน) และ RFT (Right First Time / ถูกต้องสมบูรณ์ ตั้งแต่ครั้งแรก) และบนพื้นฐานของการใช้จ่าย อย่างประหยัด
  2. เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า และผู้ส่งมอบ มีส่วนร่วมในกระบวนการของการ พัฒนาคุณภาพ สุขอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม โดยหลักการของ หุ้นส่วนธุรกิจและการมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้น เราจะส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสาร และการอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนา ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง จะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
  3. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมด้วยเป้าหมายที่จะกำจัด อุบัติการณ์และอุบัติเหตุที่ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บ และจะสร้างวัฒนธรรม ที่กระตุ้นพนักงานให้มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองทางด้าน สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารแล้ว และมีผลบังคับใช้กับ พนักงานและกิจกรรม ทั้งหมดการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายเป็นข้อบังคับ ของบริษัทฯ

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


ซินเจนทา

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2019 ซินเจนทาประเทศไทย

Top