facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กรซินเจนทา

วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กรซินเจนทา

วัตถุประสงค์และค่านิยมองค์กร ซินเจนทาเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มุ่งเน้นทางวิทยาศาสตร์พืช และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนผ่านการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

โครงการความสุขในชีวิตที่ดีกว่ากับซินเจนทา (Happy Better Life)

โดยทีมงานซินเจนทา ในประเทศไทยร่วมกับสมาคมแรงงานที่เป็นธรรม (Fair labour Association) จัดอบรมการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยแกเกษตรกรในเขตเพาะปลูกต่างๆ ทั่วประเทศ 
 

กิจกรรมมอบรมการใช้สารเคมีปลอดภัยแก่เกษตรกรใน “โครงการพระดาบสสัญจร”

ซินเจนทาในประเทศไทย ได้รับเลือกจากมูลนิธิพระดาบส ร่วมโครงการฯ นี้ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ “โครงการพระดาบสสัญจร” ในส่วนของการส่งเสริมการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย นับเป็นความภาคภูมิใจของซินเจนทา ที่จะได้ให้ความรู้แกประชาชนในพื้นที่การเกษตร รวมถึงสนับสนุกกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิพระดาบสอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการสนับสนุนการอบรมบุคลากรทางการแพทย์

ซินเจนทาในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พิษวิทยา คณะแพทย์ศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเนื่องจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 15 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ใช้ activated charcoal โดยมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับและจัดหา Paraquat Test kit แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top