ศศิธร บุญดอนคา, เกษตรกร จ.สุพรรณบุรี | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ศศิธร บุญดอนคา, เกษตรกร จ.สุพรรณบุรี

" จากวันที่เคยต้องไปดูการทำนาของคนอื่น ในวันนี้ ได้กลายเป็นบุคคลตัวอย่างที่ใครๆ ต่างก็ต้องมาถามหาวิธีการทำนาให้ได้ผลผลิตที่ดี "

testimonials