เพลนั่ม

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
plenum lucky draw announcement

ประกาศรายชื่อ กิจกรรมฉลอง 10 ปี เพลนั่ม ตอกย้ำความมั่นใจ มอบรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1,068 รางวัล

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์   YAMAHA 125i   จำนวน 3 รางวัล
 1. คุณพัชรินทร์ เหลืองพวงทอง จ.สุโขทัย 
 2. คุณพีรวิทน์ พันธ์น้อย จ.ฉะเชิงเทรา
 3. คุณปราณี ชิตฉิมพลี จ.นครสวรรค์ 

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท  จำนวน 5 รางวัล 
  1. คุณสน  ด้วงต้อย  จ.พิษณุโลก 
  2. คุณสอน ทองฤทธิ์  จ.สุพรรณบุรี
  3. คุณจำเนียร พันแจ่ม  จ.นครสวรรค์
  4. คุณเจนจิรา  โชติชื่น  จ.ฉะเชิงเทรา
  5. คุณศลิษา ไชยพงศ์พิพัฒน์  จ.ชัยนาท

รางวัลที่ 3 ตู้เย็น TOSHIBA 6.4 Q จำนวน 10 รางวัล
  1. คุณณัฐวรรณ มีนา  จ.นครสวรรค์
  2. คุณสมใจ  สุดจิตร   จ.พิษณุโลก
  3. กรวิชญ์  วงศ์ตุ้ย  จ.เชียงราย
  4. ชลอ  สาระทิน   จ.อุทัยธานี 
  5. คุณรุ่งณพา  กลิ่นนาค  จ.สุโขทัย
  6. คุณจิน  ทองอร่าม  จ.สุโขทัย
  7. ถวิล  เอี่ยมแดง  จ.นนทบุรี
  8. คุณศิริชัย  ยอดขำ  จ.อ่างทอง
  9. คุณปราณี  ชิตฉิมพลี  จ.นครสวรรค์
  10. คุณดาวรรค์  กุลไว  จ.กำแพงเพชร

รางวัลที่ 4 เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 50 รางวัล

1 คุณ เจริญ  รัศมี จ. อุทัยธานี 
2 คุณ ไผ่แก้ว  ดอนสินเพิ่ม จ. อุทัยธานี 
3 คุณ สายัน  วาดเขียน จ. ปทุมธานี
4 คุณ พัชรีพร  พาณิชย์โสภา จ. นครสวรรค์
5 คุณ นุกูล  พิมพา จ. ปทุมธานี
6 คุณ สุพรรณษา  บุญเลิศ จ. นครสวรรค์
7 คุณ สมหวัง  เสือเปรม จ. พิจิตร
8 คุณ นิพันธ์  แพลติตะ จ. อุตรดิตถ์
9 คุณ ปราณี  ชิตฉิมพลี จ. นครสวรรค์
10 คุณ เฉลียว  ช้างเนียม จ. นครสวรรค์
11 คุณ วรรณา  ลอยแก้ว จ. นครสวรรค์
12 คุณ ภาณุ  ปานบุญ จ. พิษณุโลก 
13 คุณ ภาณุ  ปานบุญ จ. พิษณุโลก 
14 คุณ ภาณุ  ปานบุญ จ. พิษณุโลก 
15 คุณ วรุณภรณ์  ระบอบ จ. กำแพงเพชร
16 คุณ สุชาติ  ทองสุข จ. นครสวรรค์
17 คุณ ประพาส  ช่วงอรุณ จ. พระนครศรีอยุธยา
18 คุณ มานพ  พันธ์เขียน จ. อุทัยธานี 
19 คุณ มะลิ  เหมือนทิพย์ จ. สุพรรณบุรี
20 คุณ บุปผา  คชสาร จ. สุโขทัย
21 คุณ ดาวรรค์ กุลไว จ. กำแพงเพชร
22 คุณ สายชล ยิ้มย่อง จ. นนทบุรี 
23 คุณ อรพินธ์  สัตตบุษ จ. สุพรรณบุรี
24 คุณ คงศักดิ์  โพธิ์หอม จ. พิษณุโลก 
25 คุณ บุญมา  แก้วประเสริฐ จ. นนทบุรี
26 คุณ ศศิมา  ทองน้อย จ. พิษณุโลก
27 คุณ ศศิมา  ทองน้อย จ. พิษณุโลก
28 คุณ นกแก้ว  สวัสดิ์สุข จ. นครสวรรค์
29 คุณ ลำไย  จำปาเงิน จ. สุพรรณบุรี
30 คุณ ธนากรณ์  คำขวัญ จ. นครสวรรค์
31 คุณ ชลอ  เหมันต์ จ. นครสวรรค์
32 คุณ วุฒิศาสตร์  พานิล จ. สุพรรณบุรี
33 คุณ ไพเราะ  คล้ายวรรณ จ. สุพรรณบุรี
34 คุณ บุญเรือน  ม่วงไหม จ. สิงห์บุรี
35 คุณ ไพรัตน์  ต่ายใหญ่เที่ยง จ. นครปฐม
36 คุณ โอยั๊วะ  จันสน จ. พิษณุโลก
37 คุณ หนูบัน  พันตุลา จ. อุทัยธานี
38 คุณ ประวรศักดิ์   ปิติ จ. พระนครศรีอยุธยา
39 คุณ ไพรัตน์  ต่ายใหญ่เที่ยง จ. นครปฐม
40 คุณ ณัฎฐิรา  โพธิวงศ์ จ. เชียงราย
41 คุณ วิไลวรรณ  จักรพันธ์ จ. พิษณุโลก
42 คุณ ทองดี  วุฒิอาชา  จ. พระนครศรีอยุธยา
43 คุณ วิวัฒน์  แซ่ลิ้ม จ. ชัยนาท
44 คุณ พรพรรณ  ท่าดี จ. อุตรดิตถ์
45 คุณ ทองหยิบ  บุญเลิศ จ. นครสวรรค์
46 คุณ สวรรค์  สามิตร จ. พิษณุโลก
47 คุณ นิรันดร์  เมืองถาวร จ. ชัยนาท
48 คุณ เนื่อง  นกทอง จ. นครสวรรค์
49 คุณ อภิสิทธิ์  พาบุตตะ จ. พิษณุโลก 
50 คุณ ณรงค์  พรามนาค จ. พิษณุโลก

รางวัลที่ 5 เสื้อโปโล เพลนั่ม จำนวน 1,000 รางวัล 

1 คุณ จำเนียน  ทองคุ้มญาติ  จ. พิษณุโลก 
2 คุณ เศรษฐกูล  อ่วมวงษ์  จ. อ่างทอง
3 คุณ เศรษฐกูล   อ่วมวงษ์  จ. อ่างทอง
4 คุณ บุญเกื้อ  ทองอยู่  จ. อุตรดิตถ์ 
5 คุณ หนึ่งฤทัย  ทองรอด  จ. พิษณุโลก 
6 คุณ กิติพันธ์   ทองน้อย จ. สุโขทัย
7 คุณ ณัฐนิชา  มะนาวหวาน  จ. พิษณุโลก
8 คุณ ศุภพงษ์ อินทร์อ่ำ  จ. สิงห์บุรี
9 คุณ สำอาง  ศรีสมบัติ  จ. นครสวรรค์ 
10 คุณ สนาม  มาลิลา  จ. พิษณุโลก
11 คุณ สังคม  อนุวรรณ์  จ. พระนครศรีอยุธยา
12 คุณ ทองดี  วุฒิอาชา  จ. พระนครศรีอยุธยา
13 คุณ พวงรัตน์  แก้วบริสุทธิ์  จ. อุทัยธานี
14 คุณ บุญรอด  ขวัญอยู่  จ. พิษณุโลก 
15 คุณ นิติธรพงศ์  แช่มศิริ  จ. นครสวรรค์ 
16 คุณ สังคม  อนุวรรณ์  จ. พระนครศรีอยุธยา
17 คุณ ปราณี  ชิตฉิมพลี จ. นครสวรรค์ 
18 คุณ ลำพู   ทรัพย์เจริญ จ. กำแพงเพชร
19 คุณ พิทักษ์  พวงแก้ว  จ. นครสวรรค์ 
20 คุณ คณิต  ทวีผล  จ. อุทัยธานี 
21 คุณ อนนท์  คำถาพันธ์  จ. พิษณุโลก
22 คุณ สัญชัย   บุญญาเอนก จ. ปทุมธานี
23 คุณ สวิทย์  คุ้มทรัพย์  จ. ชัยนาท
24 คุณ ดุสิต  ปั้นเกิด  จ. พิจิตร
25 คุณ วรรณา  ลอยแก้ว จ. นครสวรรค์ 
26 คุณ ศรีสุดา  สีดาเดช จ. นครสวรรค์ 
27 คุณ น้อย  ขุนโพธ์  จ. นครสวรรค์ 
28 คุณ ปิยนุช  นิ่มอนงค์  จ. นครสวรรค์ 
29 คุณ ณัฐนิช  สีระวัตร  จ. นครสวรรค์ 
30 คุณ วันชัย  ธูปเมฆ  จ. อุตรดิตถ์ 
31 คุณ ฉลวย  สิโย  จ. สุโขทัย
32 คุณ จำเรียง  ขุนสอาดศรี  จ. พิษณุโลก
33 คุณ สมปอง  แก้วเกตุ จ. นครสวรรค์
34 คุณ สำรวย  ทาสม  จ. นครสวรรค์ 
35 คุณ ปรียา  เพ็งภู่  จ. ชัยนาท
36 คุณ จารุวรรค์  งามศิริ  จ. นนทบุรี 
37 คุณ คนึง  สายทอง  จ. พิษณุโลก 
38 คุณ อมรเทพ  มีศรี จ. อุตรดิตถ์
39 คุณ เจริญ  รัศมี  จ. อุทัยธานี
40 คุณ บุญธรรม  ท้วมเกิด  จ. สุโขทัย
41 คุณ นันทชัย  คงจันทร์  จ. สุโขทัย
42 คุณ อำไพ  ภักดีโต  จ. พิษณุโลก 
43 คุณ ธนโชติ  แช่มสกุล จ. นครสวรรค์ 
44 คุณ ณัฐพล  พวงทอง จ. อุทัยธานี 
45 คุณ เป็นหนึ่ง  พวกคง จ. พิษณุโลก
46 คุณ สุชาติ  กล่อมกล่ำนุ่ม จ. พิษณุโลก 
47 คุณ สมคิด  นารอด  จ. นครสวรรค์ 
48 คุณ นนทกร  มิดชิด  จ. อุตรดิตถ์
49 คุณ เกศิณี   เทศทอง จ. พิษณุโลก 
50 คุณ ฉลวย  สินจันทร์  จ. สุโขทัย
51 คุณ อุบลวรรณ  คันศร จ. พิจิตร
52 คุณ สายรุ้ง  จันทวงศ์  จ. พิษณุโลก 
53 คุณ อารีย์   พูลพงษ์ จ. นครสวรรค์ 
54 คุณ ณิชานันทร์  ปุญโต จ. นครสวรรค์
55 คุณ สำราญ  เทศทอง  จ. พิษณุโลก
56 คุณ สิริลักษณ์  แป้นบูชา  จ. พิษณุโลก
57 คุณ บุญเรือง  หงษ์เรียงจันทร์ จ. นครสวรรค์ 
58 คุณ หนึ่งฤทัย  ทองรอด  จ. พิษณุโลก
59 คุณ ประพิศ  เม่นสิน จ. อุตรดิตถ์ 
60 คุณ ลำไย  จำปาเงิน จ. สุพรรณบุรี
61 คุณ หนูบัน  พันตุลา จ. อุทัยธานี
62 คุณ สมบูรณ์  ขำอิ่ม  จ. นนทบุรี 
63 คุณ ชนาภา   ศรีรักษา จ. พิษณุโลก 
64 คุณ มานะ  มั่งมี  จ. สิงห์บุรี
65 คุณ เสน่ห์  สีนวน  จ. สุโขทัย
66 คุณ จันทิมา  พิธีพรม  จ. อุตรดิตถ์
67 คุณ รุ่งนภา  กุลไว  จ. กำแพงเพชร
68 คุณ อนิสา  จันสม  จ. พิษณุโลก
69 คุณ ภคินี  ทองดี  จ. พิษณุโลก
70 คุณ นภาดา  ผสมทรัพย์  จ. ปทุมธานี
71 คุณ สังคม  อนุวรรณ์  จ. พระนครศรีอยุธยา
72 คุณ นิภาพร  ประสงค์สุข จ. นครสวรรค์ 
73 คุณ พิศมัย   อ่อนศรี จ. อุทัยธานี 
74 คุณ จำรัส  คู่กัน จ. พิจิตร
75 คุณ วันเพ็ญ  เมฆนันทไพศิฐ จ. พิษณุโลก 
76 คุณ บังอร  เทศทอง  จ. พิษณุโลก
77 คุณ ม่วง  พิมพ์แก้ว  จ. นครสวรรค์ 
78 คุณ เอนก  ข่าเสม  จ. นครสวรรค์ 
79 คุณ ณิชชยา  แช่มเทศ จ. สุโขทัย
80 คุณ อนิสา  จันสม  จ. พิษณุโลก
81 คุณ สุนันทา  ฉิมศิริ  จ. พิษณุโลก 
82 คุณ บริบูรณ์  ยืมสกุล จ. นครสวรรค์ 
83 คุณ สมคิด  เก่งเขตกรณ์ จ. อุทัยธานี 
84 คุณ วันเพ็ญ  มะนาวหวาน จ. พิษณุโลก
85 คุณ ชาริสา  ประทัยเทพ  จ. สระบุรี
86 คุณ วิไลวรรณ  จักรพันธ์ จ. พิษณุโลก 
87 คุณ พิมล  อรุณโน  จ. พิจิตร
88 คุณ พยน  จันทร์อิน จ. พิจิตร
89 คุณ เวียง  บางคำ  จ. เชียงราย
90 คุณ สุดารัตน์  รักพันธุ์  จ. พิษณุโลก
91 คุณ จันทิมา  พิธีพรม  จ. อุตรดิตถ์
92 คุณ รัชชานนท์  พุกทิศา  จ. นนทบุรี
93 คุณ ตัญนิกา  อินอร  จ. อุตรดิตถ์
94 คุณ อุบลรัตน์  ชัยผุย  จ. กำแพงเพชร
95 คุณ สุกฤต  กระมล จ. กำแพงเพชร
96 คุณ จิราวัลย์  เต่าทอง  จ. พระนครศรีอยุธยา
97 คุณ เสน่ห์  นุชสวาสดิ์  จ. พิษณุโลก
98 คุณ สังคม  อนุวรรณ์  จ. พระนครศรีอยุธยา
99 คุณ ภราดร  เรืองนาม  จ. กรุงเทพมหานคร
100 คุณ ภราดร  เรืองนาม  จ. กรุงเทพมหานคร
101 คุณ บุญส่ง  เทียนวิจิตร์ จ. พิษณุโลก
102 คุณ สมพร  น้อยสุขขะ จ. พิษณุโลก 
103 คุณ วรากานต์  ใจดี จ. พิษณุโลก
104 คุณ ปราณี  ชิตฉิมพลี จ. นครสวรรค์ 
105 คุณ เรียม  จาดศรี จ. พิษณุโลก
106 คุณ ต้นข้าว   ต่ายใหญ่เที่ยง จ. นครปฐม
107 คุณ กิ่งดาว  บุญบริบาล จ. พิษณุโลก 
108 คุณ กิ่งดาว  บุญบริบาล จ. พิษณุโลก 
109 คุณ นภาดา  ผสมทรัพย์  จ. ปทุมธานี
110 คุณ อมรศักดิ์  แหลมหลัก จ. อุตรดิตถ์ 
111 คุณ นิรมล  ศรีตงวิม  จ. นครปฐม
112 คุณ นิรุท  การพัดชี จ. พระนครศรีอยุธยา
113 คุณ นิ่มนวล  ทองสุข จ. สุโขทัย
114 คุณ สมพร  ทิพมา จ. นนทบุรี 
115 คุณ ชลิต  สุขเกษม จ. พิษณุโลก
116 คุณ วรรณวิมล สินทรัพย์ จ. อุตรดิตถ์ 
117 คุณ น้ำเรียน  ฤทธิ์รักษ์ จ. นครสวรรค์ 
118 คุณ คนึง  สอนอึ่ม จ. นครสวรรค์ 
119 คุณ นันทิดา  วังสำฤทธิ์ จ. นครสวรรค์
120 คุณ อำนวย  ดินขุนทด จ. สุโขทัย
121 คุณ กฤษณะ  ควรเดชะคุปต์ จ. นครนายก
122 คุณ กิ่งดาว  บุญบริบาล จ. พิษณุโลก 
123 คุณ ประไพ  สนแย้ม  จ. อุตรดิตถ์
124 คุณ ประไพ   สนแย้ม  จ. อุตรดิตถ์
125 คุณ ปราณี  สัตพันธ์  จ. กำแพงเพชร
126 คุณ ไชยา น้ำทิพย์  จ. พิษณุโลก
127 คุณ จุฑามาศ  สินธุสอาด จ. นนทบุรี 
128 คุณ สุพรรณษา  บุญเลิศ จ. นครสวรรค์ 
129 คุณ มงคล  พันธ์เขียน จ. อุทัยธานี 
130 คุณ อานัน  กระมล จ. กำแพงเพชร
131 คุณ ปัญญา  สิระวัตร  จ. นครสวรรค์ 
132 คุณ ทองสุข  พันสี จ. นครสวรรค์ 
133 คุณ สมหมาย  สีระวัตร จ. นครสวรรค์ 
134 คุณ นุชนารถ  ทาอุปรงค์ จ. เชียงราย
135 คุณ สำอาง  ศรีสมบัติ  จ. นครสวรรค์ 
136 คุณ สมคิด  กันตา จ. นครสวรรค์ 
137 คุณ อมรศักดิ์  แหลมหลัก จ. อุตรดิตถ์ 
138 คุณ สมบัติ  โต๊ะยาว จ. ฉะเชิงเทรา
139 คุณ กนกพร สนแย้ม จ. อุตรดิตถ์ 
140 คุณ ประมวล   สุขเกษม จ. พิษณุโลก
141 คุณ สุวรรณ  บุญอิ่ม จ. อ่างทอง
142 คุณ วรนุช  ดวงใจดี จ. สุพรรณบุรี
143 คุณ ภิญโญ  แซ่ด่าน  จ. กำแพงเพชร
144 คุณ ประมวล  นิยมไทย จ. พิจิตร
145 คุณ เสมอ  สอนพรหม จ. นครสวรรค์ 
146 คุณ ประหยัด  กล่ำคู่ จ. นครสวรรค์
147 คุณ สุเทพ  มั่งชูพันธุ์ จ. นครปฐม
148 คุณ เกศิณี เทศทอง  จ. พิษณุโลก 
149 คุณ วสันต์  กล่ำสี จ. พิษณุโลก
150 คุณ ศิริชัย  ยอดขำ จ. อ่างทอง
151 คุณ ไพรพนา  ฉ่ำเย็นอุรา จ. นนทบุรี 
152 คุณ ประเทือง  มั่นอิ่ม  จ. อุตรดิตถ์ 
153 คุณ ประไพ  เกิดดี จ. อ่างทอง
154 คุณ ทวีศักดิ์  บางโม้ จ. อุตรดิตถ์ 
155 คุณ สมัย  ซากุล จ. นครนายก
156 คุณ อรุณ  ต้อยติ่ง จ. นครสวรรค์ 
157 คุณ นิรัตน์  แสงสุวรรณ  จ. ฉะเชิงเทรา
158 คุณ นิรัตน์  แสงสุวรรณ  จ. ฉะเชิงเทรา
159 คุณ สังวาล  แสงคำ จ. พิษณุโลก 
160 คุณ แวน  สิงหรา จ. นนทบุรี 
161 คุณ อัจฉรา  ทวีผล จ. อุทัยธานี 
162 คุณ สุรินทร์  ม้วนป้อม จ. นครสวรรค์ 
163 คุณ เอนก  แจ่มดอน จ. นครสวรรค์ 
164 คุณ สมคิด  เก่งเขตกรณ์  จ. อุทัยธานี 
165 คุณ เอกเขต์   บุญสน  จ. พิษณุโลก
166 คุณ ปณิพาน  สิงห์สวัสดิ์ จ. สุโขทัย
167 คุณ ดารารัตน์  ท้วมนิ่ม จ. นครสวรรค์
168 คุณ วิเชียร   มาสุด  จ. อุตรดิตถ์
169 คุณ วิเชียร  มาสุด  จ. อุตรดิตถ์
170 คุณ ประสิทธ์  เหล็กเพ็ชร จ. อุตรดิตถ์ 
171 คุณ กิ่ง  บุตรวงษ์ จ. นครสวรรค์ 
172 คุณ สมพร  กงเชียง จ. พิษณุโลก
173 คุณ สมพร  กงเชียง จ. พิษณุโลก
174 คุณ เศรษฐกูล   อ่วมวงษ์  จ. อ่างทอง
175 คุณ เศรษฐกูล   อ่วมวงษ์  จ. อ่างทอง
176 คุณ วินัย  บุญปาน จ. นครสวรรค์ 
177 คุณ มลตรา  ตรีชน  จ. สุโขทัย
178 คุณ สมยศ  สายสุวรรณ์ จ. พิจิตร
179 คุณ ชลอม  วันประยูร  จ. พิษณุโลก 
180 คุณ ม้าทวี  เพชรครุฑ จ. อุตรดิตถ์ 
181 คุณ หทัยทิพย์ วงษ์เนตร จ. ลพบุรี
182 คุณ คอย  บุญรอด  จ. นครสวรรค์
183 คุณ เพ็ญศิริ  มูลพันธุ์ จ. ชัยนาท
184 คุณ กนกพรรณ  ศรี จ. พิจิตร
185 คุณ พรกนก  ยิ้มละมัย จ. ชัยนาท
186 คุณ มานพ  ขุนสอาดศรี  จ. พิษณุโลก
187 คุณ วินัย   เรียนรมย์ จ. อุทัยธานี
188 คุณ วินัย   เรียนรมย์ จ. อุทัยธานี
189 คุณ พรทิพย์   ธูปเมฆ จ. อุตรดิตถ์ 
190 คุณ จันใส  บี จ. พระนครศรีอยุธยา
191 คุณ ภัสรา   ใจดี  จ. พิษณุโลก 
192 คุณ อนุสรณ์  ใจดก จ. เชียงราย
193 คุณ นกแก้ว  ดีแท้  จ. สุโขทัย
194 คุณ ขวัญมือง  เสือเขียว จ. นครสวรรค์ 
195 คุณ มลิ  สว่างเนตร  จ. นครสวรรค์
196 คุณ ธวัช เปี่ยมส้ม  จ. นครสวรรค์
197 คุณ ไสว  ศิริโชติ จ. นครสวรรค์ 
198 คุณ วีระวัฒน์  กำเนิดขอนแก่น จ. สิงห์บุรี
199 คุณ บัวลอย  แสนสุข จ. พิษณุโลก 
200 คุณ ดำรงค์  อยู่อ้น จ. อุตรดิตถ์ 
201 คุณ ขวัญยืน  เทศทอง  จ. พิษณุโลก 
202 คุณ สำเนียง  อยู่คง จ. พิษณุโลก
203 คุณ สำเนียง  อยู่คง จ. พิษณุโลก
204 คุณ สมชาย  ช่างพินิจ จ. พิษณุโลก
205 คุณ ณัฐพงษ์  ขุนสอาดศรี  จ. พิษณุโลก
206 คุณ บังอร  เทศทอง  จ. พิษณุโลก
207 คุณ อัมพร  วรรณดี  จ. พิษณุโลก
208 คุณ ทศพล  ออมสิน จ. นครสวรรค์ 
209 คุณ สุรินทร์  เนตรสว่าง จ. พิษณุโลก 
210 คุณ ประกอบ  ปางสุวรรณ จ. อุตรดิตถ์
211 คุณ โสภณ  ภักดีโต จ. พิษณุโลก 
212 คุณ ต้อง  แก้วมโนรมย์ จ. นครปฐม
213 คุณ สุชาติ  กล่อมกล่ำนุ่ม จ. พิษณุโลก 
214 คุณ วิเชียร  สุขธานี  จ. พระนครศรีอยุธยา
215 คุณ บัณฑิตา  โต๊ะอาด  จ. ฉะเชิงเทรา
216 คุณ ประทวน  สุขนิล  จ. สุพรรณบุรี
217 คุณ บัวลอย แสนสุข จ. พิษณุโลก 
218 คุณ จันใส  บี จ. พระนครศรีอยุธยา
219 คุณ สมนึก   จันทร์หอม จ. สุโขทัย
220 คุณ โฒนา  บุญรอด จ. ปทุมธานี
221 คุณ สมศรี  ดีมาก จ. สุโขทัย
222 คุณ เอนก  แจ่มดอน จ. นครสวรรค์ 
223 คุณ เอกคำรณ  แช่มสกุล จ. นครสวรรค์ 
224 คุณ อำนวย  ดินขุนทด จ. สุโขทัย
225 คุณ เกศิณี  เทศทอง  จ. พิษณุโลก 
226 คุณ ชนะ  เนียก๊าศ จ. นนทบุรี
227 คุณ สมศรี  ดีมาก จ. สุโขทัย
228 คุณ สมศรี  ดีมาก จ. สุโขทัย
229 คุณ ไพรินทร์  เทียนวิจิตร์ จ. พิษณุโลก
230 คุณ ไพโรจน์  มีใยเยื่อ จ. อุตรดิตถ์ 
231 คุณ สมพร  กงเชียง จ. พิษณุโลก
232 คุณ สุมาลี  เทศทอง  จ. พิษณุโลก
233 คุณ ราตรี  สดสอาด จ. นครสวรรค์ 
234 คุณ รุ่งนภา   กุลไว  จ. กำแพงเพชร
235 คุณ สมหมาย  บ่ายสกุล จ. นครสวรรค์ 
236 คุณ อรุณ  ต้อยติ่ง จ. นครสวรรค์ 
237 คุณ มุกดา  ใจดี  จ. นครสวรรค์ 
238 คุณ โกศล  แตงอ่อน  จ. พิจิตร
239 คุณ ทัศนีย์  กองแก้ว  จ. อุทัยธานี 
240 คุณ สมเกียรติ  สาสะกุล จ. นครสวรรค์ 
241 คุณ ราตรี  สดสอาด จ. นครสวรรค์ 
242 คุณ คำพันธ์  ทับทิม  จ. พิจิตร
243 คุณ อังชัญ  ช้างพินิจ  จ. พิษณุโลก 
244 คุณ ศุภานัน  พึ่งโสภา  จ. อุตรดิตถ์ 
245 คุณ โสภิต  บุญปั้น  จ. นครสวรรค์ 
246 คุณ อำนวย  คำอ่อน จ. นครสวรรค์ 
247 คุณ สุชาติ  กล่อมกล่ำนุ่ม จ. พิษณุโลก 
248 คุณ รัชนีกร  กุรัง จ. พิษณุโลก 
249 คุณ สุชาติ  กล่อมกล่ำนุ่ม จ. พิษณุโลก 
250 คุณ อิทธิพล   จ. นนทบุรี
251 คุณ วีรยุทธ์  ดวงแก้ว  จ. นครสวรรค์
252 คุณ อุ่นเรือน   สนแย้ม จ. อุตรดิตถ์
253 คุณ บูรพา  พงษ์ดี จ. กำแพงเพชร
254 คุณ สุกฤต  กระมล จ. กำแพงเพชร
255 คุณ สุวัฒน์นา  บุญช่วย จ. สุโขทัย
256 คุณ ประมวล  พานทวีป จ. นครสวรรค์ 
257 คุณ นาขวัญ  สีนวล จ. สุโขทัย
258 คุณ อุบลรัตน์  ชัยผุย  จ. กำแพงเพชร
259 คุณ วิเชียร  มาสุด  จ. อุตรดิตถ์
260 คุณ ไพรัตน์  เพ็งเจริญ จ. นครนายก
261 คุณ จิน  ทองอร่าม จ. สุโขทัย
262 คุณ มาโนช  ธูปเมฆ จ. อุตรดิตถ์ 
263 คุณ ลัดดา   สนิทกลาง จ. พิจิตร
264 คุณ จุฑามาศ  สินธุสอาด จ. นนทบุรี 
265 คุณ อลิสา  กังสำริด จ. นครสวรรค์
266 คุณ จักฤช  กองประยุทธ์ จ. นครสวรรค์ 
267 คุณ ปราณี  ชิตฉิมพลี จ. นครสวรรค์ 
268 คุณ วิวัฒน์  แซ่ลิ้ม จ. ชัยนาท
269 คุณ สุรินทร์  ป้วนป้อม จ. นครสวรรค์ 
270 คุณ สมาน  หมอยาดี จ. สุพรรณบุรี
271 คุณ วันชัย  ธูปเมฆ จ. อุตรดิตถ์ 
272 คุณ นเรศ  รุ่งรังษี  จ. อุตรดิตถ์ 
273 คุณ บุญยัง  ปรีชาวนา จ. พิษณุโลก 
274 คุณ สุพัตรา  พรมแพร  จ. พิษณุโลก 
275 คุณ ณัฐสิทธ์  เพ็ชรชัย จ. สุโขทัย
276 คุณ สายัณห์  สะมะโน  จ. พระนครศรีอยุธยา
277 คุณ สาวิตรี   คะสันต์ จ. อุทัยธานี 
278 คุณ รัตติกาล  ช้างต่อ จ. อ่างทอง
279 คุณ ปณิพาน  สิงห์สวัสดิ์ จ. สุโขทัย
280 คุณ รัตนาภรณ์   คชสาร จ. สุโขทัย
281 คุณ พรรณวดี  เมฆนันทไพศิฐ จ. พิษณุโลก 
282 คุณ สุรินทร์  เรสัมบูรณะ จ. ชัยนาท
283 คุณ ละมัย  กระมล จ. กำแพงเพชร
284 คุณ สำอาง  ศรีสมบัติ  จ. นครสวรรค์ 
285 คุณ สุชาติ  แตงอ่อน จ. นครสวรรค์ 
286 คุณ วิไลวรรณ จักรพันธ์ จ. พิษณุโลก 
287 คุณ ธนโชติ  แช่มสกุล จ. นครสวรรค์ 
288 คุณ ชาญณรงค์  จูจันทร์  จ. พิษณุโลก 
289 คุณ เพ็ญพิชา  จันทระเสนา จ. นครสวรรค์ 
290 คุณ วินัย   เรียนรมย์ จ. อุทัยธานี
291 คุณ นุชนาท  เขาแก้ว  จ. พิษณุโลก
292 คุณ ธนาวุฒิ  ดอนสินเพิ่ม  จ. อุทัยธานี
293 คุณ จตุรงค์  บุญเม่น จ. พิษณุโลก
294 คุณ สำรวย  กันคำ จ. พิษณุโลก 
295 คุณ บุปผา   คชสาร จ. สุโขทัย
296 คุณ ประไพ  สนแย้ม  จ. อุตรดิตถ์
297 คุณ ประมวล   สุขเกษม จ. พิษณุโลก
298 คุณ ศรีเวียง  เขียวมรกต จ. พิษณุโลก 
299 คุณ ระบาย  แก้วเขียว  จ. สุโขทัย
300 คุณ กิ่ง  บุตรวงษ์ จ. นครสวรรค์ 
301 คุณ สมาน  บุญเลิศ  จ. นครสวรรค์ 
302 คุณ วีระวัฒน์    กำเนิดขอนแก่น จ. สิงห์บุรี
303 คุณ กัญญาณัฐ  ไวยบุรี จ. พระนครศรีอยุธยา
304 คุณ เคียม  มีนา  จ. นครสวรรค์ 
305 คุณ อนุชิต  ยอมสุข จ. สุโขทัย
306 คุณ ศิริชัย  ยอดขำ จ. อ่างทอง
307 คุณ ลำไย  จำปาเงิน จ. สุพรรณบุรี
308 คุณ ลำไย  จำปาเงิน จ. สุพรรณบุรี
309 คุณ ลำไย  จำปาเงิน จ. สุพรรณบุรี
310 คุณ ประไพ   สนแย้ม  จ. อุตรดิตถ์
311 คุณ นกน้อย  ขยัน  จ. อุทัยธานี
312 คุณ บุญยา  สายทอง จ. พิษณุโลก 
313 คุณ สม  สายทอง จ. พิษณุโลก 
314 คุณ ระเบียบ  ทองดี จ. สุพรรณบุรี
315 คุณ วิยะดา  เจนจินดาพร้อม จ. เชียงราย
316 คุณ สุรีรัตน์  หมายมั่น  จ. อ่างทอง
317 คุณ วินัย  งะดิน จ. นครนายก
318 คุณ มนต์ณัฏ  น่วมมี จ. พิษณุโลก
319 คุณ ชลอ  อู่ผลเจริญ จ. ปทุมธานี
320 คุณ เศรษฐกูล   อ่วมวงษ์  จ. อ่างทอง
321 คุณ มนต์ทัต  มูลลักษณ์  จ. อ่างทอง
322 คุณ อานนท์  หมวกเอี่ยม  จ. นครสวรรค์ 
323 คุณ สาวิตรี  คะสันต์ จ. อุทัยธานี 
324 คุณ ชรินทร์ทิพย์  สอนเจริญ จ. พิษณุโลก 
325 คุณ สอน  ทองฤทธิ์ จ. สุพรรณบุรี
326 คุณ นกแก้ว  สวัสดิ์สุข จ. นครสวรรค์
327 คุณ มงคล  พันธ์เขียน จ. อุทัยธานี 
328 คุณ สังวาลย์  ทวีผล  จ. อุทัยธานี 
329 คุณ วิไลวรรณ  สุรินทร์ จ. พระนครศรีอยุธยา
330 คุณ ธณัฐณัฐ  มะเหศวร จ. ฉะเชิงเทรา
331 คุณ สมศักดิ์  ประทิศ จ. พิษณุโลก 
332 คุณ ณัฐพล  พวงทอง จ. อุทัยธานี 
333 คุณ มาลี  จันสุด จ. ชัยนาท
334 คุณ สุภาพร  ขันปรึกษา จ. อุทัยธานี 
335 คุณ เอกคำรณ  แช่มสกุล จ. นครสวรรค์ 
336 คุณ กิจกานต์  บุญสน จ. พิษณุโลก 
337 คุณ ศุภฤกษ์   เดชนุช จ. นครสวรรค์ 
338 คุณ เพชร  กลิ่นนาค จ. สุโขทัย
339 คุณ สุภัสสรา  หมีนิ่ม  จ. พิษณุโลก
340 คุณ ปณิพาน  สิงห์สวัสดิ์ จ. สุโขทัย
341 คุณ ชาติชาย  เชิญผึ้ง  จ. นนทบุรี
342 คุณ สำราญ  ชะอุ้ม  จ. พิษณุโลก 
343 คุณ พิษณุ  ขุนสอาดศรี จ. พิษณุโลก
344 คุณ ปราณี   สัตพันธ์  จ. กำแพงเพชร
345 คุณ เจริญ  รัศมี จ. อุทัยธานี
346 คุณ เจริญ  รัศมี จ. อุทัยธานี
347 คุณ เจริญ  รัศมี จ. อุทัยธานี
348 คุณ เสถียร  เหล่าแช้ม จ. อุทัยธานี
349 คุณ ปัญญา  สิระวัตร  จ. นครสวรรค์ 
350 คุณ พจน์  สุขสบาย จ. สุโขทัย
351 คุณ จักรกฤษ  นิลพิม จ. อุตรดิตถ์
352 คุณ อารีย์  โพธิ์แก้ว จ. นครสวรรค์ 
353 คุณ โอยั๊วะ  จันสน จ. พิษณุโลก
354 คุณ พจน์  สุขสบาย จ. สุโขทัย
355 คุณ รพีพรรณ  บุญแสวง จ. พิษณุโลก 
356 คุณ ชัชฎา  คูหาพันธุ์ จ. พระนครศรีอยุธยา
357 คุณ ธงชัย  เพ็งภู่  จ. ชัยนาท
358 คุณ ชัยยุทธ  พรภักดี จ. สุโขทัย
359 คุณ นงนุช  แซ่ด่าน จ. กำแพงเพชร
360 คุณ สวาท  ทับทิมทอง จ. อ่างทอง
361 คุณ พรกนก  ยิ้มละมัย จ. ชัยนาท
362 คุณ สุวรรณ์  เหล่าเขตกิจ จ. นครสวรรค์ 
363 คุณ หนึ่งฤทัย  ทองรอด  จ. พิษณุโลก
364 คุณ สำราญ  หาดใหญ่  จ. นครสวรรค์ 
365 คุณ เอกพล  เสือทุ่ง จ. อุทัยธานี 
366 คุณ สุวิน  ม่วงประดับ จ. อ่างทอง
367 คุณ วิวัฒน์  แซ่ลิ้ม จ. ชัยนาท
368 คุณ นพภา  ฉวีจันทร์ จ. อุทัยธานี 
369 คุณ ทองสุข  หนูหริ่ง จ. พิษณุโลก
370 คุณ บรรเทิง  ขุนชาวนา  จ. พิษณุโลก
371 คุณ ประกายแก้ว  ป้องวงศ์  จ. สุโขทัย
372 คุณ จินดา  บุญสน จ. พิษณุโลก 
373 คุณ สอน  ทองฤทธิ์ จ. สุพรรณบุรี
374 คุณ วิลาส  เดชนุช จ. นครสวรรค์ 
375 คุณ กาญจนา  สายพิน จ. พิษณุโลก 
376 คุณ วาสนา   พูลกลิ่น จ. นครสวรรค์
377 คุณ พรภิรมย์  ทองดี จ. พิษณุโลก
378 คุณ อัจฉรา  ทวีผล จ. อุทัยธานี 
379 คุณ จีรวรรณ  สุดบุญมี จ. นครปฐม
380 คุณ อานนท์  หมวกเอี่ยม  จ. นครสวรรค์ 
381 คุณ สมาน  บุญเลิศ  จ. นครสวรรค์ 
382 คุณ วิพา  พายิ้ม จ. พิษณุโลก
383 คุณ นนทกร มิดชิด  จ. อุตรดิตถ์
384 คุณ นัยนา  น้อยหัวหาด จ. อุตรดิตถ์
385 คุณ กมลวรรณ  รอดศรี จ. อุตรดิตถ์
386 คุณ นนทกร  มิดชิด  จ. อุตรดิตถ์
387 คุณ เดือนเพ็ญ  มั่งเงิน จ. พิษณุโลก
388 คุณ เดือนเพ็ญ  มั่งเงิน จ. พิษณุโลก
389 คุณ สมชาย  ม่วงผ่วง จ. ชัยนาท
390 คุณ กฤษฎา  ใจดี  จ. พิษณุโลก
391 คุณ สมควร  หุ่นสุวรรณ จ. ลพบุรี
392 คุณ โสภณ  ครูแล จ. ปทุมธานี
393 คุณ โสภา  บัวบังใบ จ. นครสวรรค์ 
394 คุณ เพ็ญพิชา  จันทระเสนา จ. นครสวรรค์ 
395 คุณ กลม  สุขสบาย จ. สุโขทัย
396 คุณ สุดารัตน์  ศรีทาธิราช จ. สุพรรณบุรี
397 คุณ กรทิพย์  สงล่า จ. ชัยนาท
398 คุณ สมพร  สวัสดิ์ปรีชา  จ. พิษณุโลก 
399 คุณ เริ่ม  ช้างเผือก จ. สุโขทัย
400 คุณ สุพรรณษา  บุญเลิศ จ. นครสวรรค์ 
401 คุณ พรวิทย์   ธีระโรจน์ จ. พระนครศรีอยุธยา
402 คุณ นภาดา  ผสมทรัพย์  จ. ปทุมธานี 
403 คุณ สุภาวดี  ลำพา จ. กำแพงเพชร
404 คุณ สายหยุด แสนสุข จ. พิษณุโลก 
405 คุณ เพชร  กลิ่นนาค  จ. สุโขทัย
406 คุณ สราวุธ  ดีแท้ จ. สุโขทัย
407 คุณ นกแก้ว  ดีแท้  จ. สุโขทัย
408 คุณ นกแก้ว  ดีแท้  จ. สุโขทัย
409 คุณ รุ่งณพา  กลิ่นนาค จ. สุโขทัย
410 คุณ ดาวรรค์  กุลไว จ. กำแพงเพชร
411 คุณ ดาวรรค์  กุลไว จ. กำแพงเพชร
412 คุณ ดาวรรค์  กุลไว จ. กำแพงเพชร
413 คุณ ดาวรรค์  กุลไว จ. กำแพงเพชร
414 คุณ นงคราญ  น้อยเปลี่ยน จ. ชัยนาท
415 คุณ สมคิด  ปิยะภาค จ. อุทัยธานี
416 คุณ สมบัติ  โพธิ์ยอด  จ. นครสวรรค์ 
417 คุณ ไสว  ศิริโชติ จ. นครสวรรค์ 
418 คุณ วิเชียร  มาสุด  จ. อุตรดิตถ์
419 คุณ ดุสิต  ปั้นเกิด จ. พิจิตร
420 คุณ แววมยุรา  หยวกอ่อง จ. พิษณุโลก
421 คุณ มานิตย์  ทิมเถื่อน จ. พิษณุโลก
422 คุณ สมาน  บุญเลิศ  จ. นครสวรรค์ 
423 คุณ สมัย  ซากุล จ. นครนายก
424 คุณ สำราญ  ชะอุ้ม  จ. พิษณุโลก 
425 คุณ บุญสนอง  อยู่อัน จ. อุตรดิตถ์ 
426 คุณ อิทธิชัย  ป้วนป้อม จ. นครสวรรค์ 
427 คุณ ธนวา  มีวงษ์ จ. นครสวรรค์ 
428 คุณ อารีรัตน์  พิเศษ  จ. เชียงราย
429 คุณ เดือนเพ็ญ  มีเงิน จ. พิษณุโลก 
430 คุณ ประไพ  สนแย้ม  จ. อุตรดิตถ์
431 คุณ พงษ์พัฒน์  สนองญาติ จ. นครสวรรค์ 
432 คุณ สุพิชชา  เจริญศรี  จ. นครสวรรค์
433 คุณ สุพิชชา  เจริญศรี  จ. นครสวรรค์
434 คุณ ประคอง  เจริญศรี  จ. นครสวรรค์
435 คุณ นภคพล  สาขำ จ. นครสวรรค์ 
436 คุณ สวาท  อยู่ยืน จ. ปทุมธานี 
437 คุณ นิพันธ์  แพลติตะ จ. อุตรดิตถ์
438 คุณ โสภณ  ภักดีโต จ. พิษณุโลก 
439 คุณ วิษรุต  ออมสิน จ. นครสวรรค์ 
440 คุณ สาคร  อินเกิด จ. พิษณุโลก
441 คุณ จำลอง  สุขสว่าง จ. พิษณุโลก 
442 คุณ นฤมล  มีสมบัติ จ. เชียงราย
443 คุณ บุญเชิญ แสวงผล จ. ลพบุรี 
444 คุณ ปิยนุช  พิมลนาศ จ. นครสวรรค์ 
445 คุณ พัชรี  ดวงเทพ  จ. เชียงราย
446 คุณ มาลี  ชมทะเล จ. นนทบุรี
447 คุณ ธนวัฒน์  จิตรานุรักษ์ จ. อุตรดิตถ์ 
448 คุณ คนึง  สายทอง  จ. พิษณุโลก 
449 คุณ ณัฐพล  พวงทอง จ. อุทัยธานี 
450 คุณ สุรชัย   คำอ่อง จ. อุตรดิตถ์ 
451 คุณ สมพร  คงเมือง จ. พิษณุโลก
452 คุณ บุญยัง  ปรีชาวนา จ. พิษณุโลก 
453 คุณ วนิดา  อรัญโสต จ. เชียงราย
454 คุณ พรรษา  น้อยเปลี่ยน จ. ชัยนาท
455 คุณ ศรีจันทร์  แถมพร  จ. นครสวรรค์ 
456 คุณ พรรษา  น้อยเปลี่ยน จ. ชัยนาท
457 คุณ น้ำอ้อย   สุขเกษม จ. สุพรรณบุรี
458 คุณ ขาว  เพ็งสถิตย์ จ. อ่างทอง
459 คุณ บุญเลิศ  สิทธิธัญกรรม  จ. อุทัยธานี 
460 คุณ สุดารัตน์  รักพันธุ์  จ. พิษณุโลก
461 คุณ วันทนา  อินทโฉม  จ. อุทัยธานี 
462 คุณ สมบัติ  โต๊ะยาว จ. ฉะเชิงเทรา
463 คุณ ไพรัตน์  เพ็งเจริญ  จ. นครนายก
464 คุณ อภิญญา  มาประสพ  จ. อุตรดิตถ์ 
465 คุณ ประมวล  นิยมไทย จ. พิจิตร
466 คุณ สุรชัย  คำอ่อง จ. อุตรดิตถ์ 
467 คุณ ณัฐณวัฒน์  หลีนวรัตน์  จ. ปทุมธานี 
468 คุณ กมลรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ จ. พระนครศรีอยุธยา
469 คุณ ทองหยิบ  บุญเลิศ จ. นครสวรรค์ 
470 คุณ สุรชาติ  แพรน้อย จ. กำแพงเพชร
471 คุณ สุรชาติ  แพรน้อย จ. กำแพงเพชร
472 คุณ ณัฐณวัฒน์  หลีนวรัตน์  จ. ปทุมธานี 
473 คุณ อภิญญา   มาประสพ จ. อุตรดิตถ์ 
474 คุณ บรรจง  ศรีคำเดช จ. นครสวรรค์ 
475 คุณ สมใจ  สุดจิตร จ. พิษณุโลก 
476 คุณ ประมุข  เจนจินดาพร้อม จ. เชียงราย
477 คุณ เรณู  ช้างพินิจ  จ. พิษณุโลก
478 คุณ อภิสิทธิ์  พาบุตตะ จ. พิษณุโลก 
479 คุณ ณัฐนิชา  มะนาวหวาน  จ. พิษณุโลก
480 คุณ จำเนียร  อยู่คง จ. พิษณุโลก
481 คุณ พลอยไพลิน  เชยพิมพ์  จ. นนทบุรี
482 คุณ ละเอียด  มณฑาทอง จ. สุโขทัย
483 คุณ ชุลีพร  คงสิน จ. นครสวรรค์ 
484 คุณ มานะ  เจริญพันธ์  จ. นนทบุรี
485 คุณ ศิริชัย  ยอดขำ จ. อ่างทอง
486 คุณ ชลอ  ชอุ่ม จ. พิษณุโลก 
487 คุณ ชลอ   ชอุ่ม จ. พิษณุโลก 
488 คุณ ละเอียด  ฉิมวงษ์ จ. พิษณุโลก
489 คุณ นิโรจ  หิรัญศิริ จ. สุโขทัย
490 คุณ ประจันโชค  สุทธาภิรมย์ จ. ปทุมธานี 
491 คุณ สมชาย  พันน้อย จ. ชัยนาท
492 คุณ ละมัย  กระมล จ. กำแพงเพชร
493 คุณ อำนวย  ดินขุนทด จ. สุโขทัย
494 คุณ อุ่นเรือน  สนแย้ม  จ. อุตรดิตถ์
495 คุณ เก่ง  บุตรวงษ์ จ. นครสวรรค์ 
496 คุณ โต๊ะ  การะวงค์ จ. พิษณุโลก
497 คุณ ณิชชยา   แช่มเทศ จ. สุโขทัย
498 คุณ จันใส  บี จ. พระนครศรีอยุธยา
499 คุณ วิวัฒน์  สุระรังสิต  จ. นครสวรรค์
500 คุณ กิตติ  เลิศไพศาลวรกุล จ. อุทัยธานี 
501 คุณ ภิญโญ  แซ่ด่าน  จ. กำแพงเพชร
502 คุณ ณัชชา  ผิวสุวรรณ์ จ. นครปฐม
503 คุณ มงคล  กลิ่นเทียน จ. กำแพงเพชร
504 คุณ อารีย์  พูลพงษ์  จ. นครสวรรค์ 
505 คุณ ยลัญ  ขุนพิลึก จ. นครสวรรค์ 
506 คุณ พิศมัย  อ่อนศรี  จ. อุทัยธานี 
507 คุณ ชลอ  แช่มสกุล  จ. นครสวรรค์ 
508 คุณ ไพรัตน์   เพ็งเจริญ  จ. นครนายก
509 คุณ ทองใบ  แสนเมือง จ. นครสวรรค์ 
510 คุณ มาลา  ปู่ทอง จ. ชัยนาท
511 คุณ บุญลือ  ยิ้มละมัย  จ. ชัยนาท
512 คุณ นิสา  มะลิด จ. สุโขทัย
513 คุณ จรินทร์   มนตรี จ. พิษณุโลก 
514 คุณ สงกรานต์  บุญสน จ. พิษณุโลก 
515 คุณ สงกรานต์  บุญสน จ. พิษณุโลก 
516 คุณ ธนโชติ  แช่มสกุล จ. นครสวรรค์ 
517 คุณ จำเรียง  ขุนสอาดศรี  จ. พิษณุโลก
518 คุณ เมทานี  แดงมี  จ. อุตรดิตถ์ 
519 คุณ สุธน  ขำเกิด จ. พิษณุโลก 
520 คุณ ศิริชัย  ยอดขำ จ. อ่างทอง
521 คุณ ปราณี  น้อยแก้ว  จ. พิษณุโลก
522 คุณ ปราณี  น้อยแก้ว  จ. พิษณุโลก
523 คุณ ประเมิน  เอื้อมงาน จ. ชัยนาท
524 คุณ สมปอง  ขวัญตา จ. นครสวรรค์ 
525 คุณ สมปอง  ขวัญตา จ. นครสวรรค์ 
526 คุณ อัจฉรา  ทวีผล จ. อุทัยธานี 
527 คุณ อัจฉรา  ทวีผล จ. อุทัยธานี 
528 คุณ อัจฉรา  ทวีผล จ. อุทัยธานี 
529 คุณ ณัฐวุฒิ  ผึ้งเดื่อน จ. ชัยนาท
530 คุณ น้อย  ศรีเดช จ. นครสวรรค์ 
531 คุณ แจ่ม  พูลสวัสดิ์ จ. นนทบุรี 
532 คุณ ลำพัน  อู๋ใหญ่ จ. สุโขทัย
533 คุณ สมพร  จันที  จ. ชัยนาท
534 คุณ ธณัฐณัฐ  มะเหศวร จ. ฉะเชิงเทรา
535 คุณ อภิชญา  เสมศรี  จ. พระนครศรีอยุธยา
536 คุณ อนุชิดา  ทรงไตรย์ จ. พระนครศรีอยุธยา
537 คุณ พรณรงค์  ทรงไตรย์  จ. พระนครศรีอยุธยา
538 คุณ พรณรงค์  ทรงไตรย์  จ. พระนครศรีอยุธยา
539 คุณ สมาน  บุญเลิศ  จ. นครสวรรค์ 
540 คุณ ธรรมรัตน์  ทิมปา จ. สุพรรณบุรี
541 คุณ อานนต์  วงค์คำ  จ. พระนครศรีอยุธยา
542 คุณ อำไพ  ภักดีโต  จ. พิษณุโลก 
543 คุณ สำอาง  ศรีสมบัติ  จ. นครสวรรค์ 
544 คุณ ชบา  ทิพยงามเลิศ จ. นนทบุรี
545 คุณ สมเกียรติ  สาสะกุล จ. นครสวรรค์ 
546 คุณ สุรเดช  ยืนยง จ. ลพบุรี 
547 คุณ ไสว  ศิริโชติ จ. นครสวรรค์ 
548 คุณ วิมล  สีดาเดช จ. นครสวรรค์ 
549 คุณ วรรณา  ลอยแก้ว จ. นครสวรรค์ 
550 คุณ เอกคำรณ  แช่มสกุล จ. นครสวรรค์ 
551 คุณ รุจี  ทิศมิสิงห์ จ. ชัยนาท
552 คุณ วันดี  จันชื่น  จ. ชัยนาท
553 คุณ สงกรานต์  บุญสน จ. พิษณุโลก 
554 คุณ ภานุวัฒน์  สวัสดิ์ปรีชา จ. พิษณุโลก
555 คุณ อมรศักดิ์  แหลมหลัก จ. อุตรดิตถ์
556 คุณ ประเมิน  เอื้อมงาน จ. ชัยนาท
557 คุณ รุจี  ทิศมิสิงห์ จ. ชัยนาท
558 คุณ วราภรณ์  มหิตริ จ. เชียงราย
559 คุณ สิติกร  ลอพิจิตร จ. นครสวรรค์ 
560 คุณ จีรภัทร์  ภัทรรังษี  จ. พิษณุโลก 
561 คุณ พรภิรมย์  ทองดี จ. พิษณุโลก
562 คุณ หทัยทิพย์  วงษ์เนตร จ. ลพบุรี 
563 คุณ กาญจนา  เย็นอุระ จ. นครสวรรค์
564 คุณ พรรษา  น้อยเปลี่ยน จ. ชัยนาท
565 คุณ พรรษา  น้อยเปลี่ยน จ. ชัยนาท
566 คุณ พรรษา  น้อยเปลี่ยน จ. ชัยนาท
567 คุณ สมัย  ซากุล จ. นครนายก
568 คุณ บุญลือ  ตรีคงคา จ. สิงห์บุรี
569 คุณ มงคล  พันธ์เขียน จ. อุทัยธานี 
570 คุณ เกศิณี  เทศทอง  จ. พิษณุโลก 
571 คุณ เผดิม  กันฟัก จ. พิษณุโลก
572 คุณ จินตนา  คงเมือง จ. พิษณุโลก
573 คุณ นิพันธ์  แพลติตะ จ. อุตรดิตถ์
574 คุณ หนึ่งฤทัย  เพ็ญศรี จ. พิจิตร
575 คุณ ภคินี  ทองดี  จ. พิษณุโลก 
576 คุณ สุเมธ  มั่นคง จ. เพชรบูรณ์
577 คุณ นายบุญส่ง เทียนวิจิตร์  จ. พิษณุโลก
578 คุณ สิงหา  จันทรา จ. นครสวรรค์
579 คุณ นกแก้ว  เอี่ยมปู่ จ. อุตรดิตถ์
580 คุณ อุ่นเรือน  สนแย้ม  จ. อุตรดิตถ์
581 คุณ สิน  ร่มเย็น  จ. นนทบุรี
582 คุณ กำธร  กลิ่นตะกู จ. พิจิตร
583 คุณ สมาน  บุญเลิศ  จ. นครสวรรค์ 
584 คุณ วิเชียร  มาสุด  จ. อุตรดิตถ์
585 คุณ ภาสภร  มีนันท์  จ. สุพรรณบุรี
586 คุณ กุศล  อยู่คง  จ. สุโขทัย
587 คุณ ภราดร  จันทร์แจ้ง  จ. ฉะเชิงเทรา
588 คุณ ประคอง  เจริญศรี  จ. นครสวรรค์
589 คุณ สมบัติ  การะวงค์ จ. พิษณุโลก
590 คุณ อภิสิทธิ์ พาบุตตะ จ. พิษณุโลก 
591 คุณ สุพจน์  แสงบุญ จ. พิจิตร
592 คุณ สังวาลย์  ทวีผล  จ. อุทัยธานี 
593 คุณ กิ่ง  บุตรวงษ์ จ. นครสวรรค์ 
594 คุณ ณัฐณวัฒน์  หลีนวรัตน์  จ. ปทุมธานี 
595 คุณ จันทร์แรม แจ่มจันทร์ จ. พิษณุโลก
596 คุณ ชำนาญ  ทองดี  จ. สุโขทัย
597 คุณ ฉัตรชัย   คชสาร จ. สุโขทัย
598 คุณ บังโรย  ใจดี  จ. พิษณุโลก 
599 คุณ เอื้อย  สุขเกษม จ. พิษณุโลก
600 คุณ วิยะดา  เจนจินดาพร้อม จ. เชียงราย
601 คุณ ปรานอม  ทรัพย์เกิด จ. พิษณุโลก
602 คุณ สุชาติ  แตงอ่อน จ. นครสวรรค์ 
603 คุณ กลอย  สุขสว่าง จ. พิษณุโลก 
604 คุณ ทวีศักดิ์  บางโม้ จ. อุตรดิตถ์
605 คุณ จีระภา  โตแทนสมบัติ จ. พิษณุโลก 
606 คุณ ขวัญยืน  นิลฉ่ำ จ. นครสวรรค์ 
607 คุณ ณัฐวุฒิ  ผึ้งเดื่อน จ. ชัยนาท
608 คุณ นิพันธ์  แพลติตะ จ. อุตรดิตถ์
609 คุณ สำเริง  นนท์ทรี จ. พิจิตร
610 คุณ สมพร  น้อยสุขขะ จ. พิษณุโลก 
611 คุณ สันติ  เกตุศรี  จ. พิษณุโลก
612 คุณ สุนีย์  ศรีสัมฤทธิ์ จ. สุโขทัย
613 คุณ อำนวย  ดินขุนทด จ. สุโขทัย
614 คุณ ลมัย  มาศรี  จ. อุตรดิตถ์
615 คุณ โอยั๊วะ  จันสน จ. พิษณุโลก
616 คุณ ธาริน  โตเทียน  จ. สุโขทัย
617 คุณ สำรวย  เปลี่ยนทรัพย์  จ. นครสวรรค์ 
618 คุณ ศุภพงษ์ อินทร์อ่ำ  จ. สิงห์บุรี
619 คุณ สงกรานต์  บุญสน จ. พิษณุโลก 
620 คุณ สุรดา  เหมือนครุฑ จ. อ่างทอง
621 คุณ กำไร  ศรีบุญตา  จ. สุโขทัย
622 คุณ วิชา  มีสอาด  จ. สุโขทัย
623 คุณ บุญยัง  ปรีชาวนา จ. พิษณุโลก 
624 คุณ สัมผัส  มั่นคง จ. นครสวรรค์ 
625 คุณ มะลิ  เหมือนทิพย์ จ. สุพรรณบุรี
626 คุณ กมลรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ จ. พระนครศรีอยุธยา
627 คุณ ชไมพร  สุดธง จ. นครสวรรค์ 
628 คุณ กนกพร   สนแย้ม จ. อุตรดิตถ์
629 คุณ บุปผา  คชสาร จ. สุโขทัย
630 คุณ สุพจน์ แสงบุญ จ. พิจิตร
631 คุณ ศักดิ์รพี  แสงทอง จ. เชียงราย
632 คุณ ทองหยิบ  บุญเลิศ จ. นครสวรรค์ 
633 คุณ บุญเทียบ  เพ็ชรพล จ. พิษณุโลก 
634 คุณ สาคร  อินเกิด จ. พิษณุโลก
635 คุณ เหวียน  ภูมัง จ. สุพรรณบุรี
636 คุณ คนึง  สายทอง  จ. พิษณุโลก 
637 คุณ จีระสิษฐ์  เจนจินดาพร้อม  จ. เชียงราย
638 คุณ มยุรี  รถา จ. เชียงราย
639 คุณ จันทร์   ร่มโพธิ์ จ. นครสวรรค์ 
640 คุณ พีทองใบ  แสนเมือง จ. นครสวรรค์ 
641 คุณ วราภรณ์  หอมสะอาด จ. พิษณุโลก
642 คุณ สุริมนต์  ชั้นวิเชียร จ. นนทบุรี
643 คุณ ประสิทธิ์  จันสุด จ. ชัยนาท
644 คุณ อนิสา  จันสม  จ. พิษณุโลก
645 คุณ นพภา  ฉวีจันทร์ จ. อุทัยธานี 
646 คุณ วิไล  เอี่ยมคุ้ย จ. พิจิตร
647 คุณ อุทัย  ขำศิริ จ. สุพรรณบุรี
648 คุณ กฤษณะ  สีคต จ. พิษณุโลก 
649 คุณ ใจทิพย์  ศรีอำพันธุ์ จ. พิษณุโลก 
650 คุณ บุญเสริม  ปิ่นทอง จ. พิษณุโลก 
651 คุณ บุญเสริม  ปิ่นทอง จ. พิษณุโลก 
652 คุณ บุญเสริม  ปิ่นทอง จ. พิษณุโลก 
653 คุณ บุญเสริม  ปิ่นทอง จ. พิษณุโลก 
654 คุณ ธานินทร์  เรื่อมปิติ  จ. สิงห์บุรี
655 คุณ สมร  มาเวียงจันทร์  จ. นครสวรรค์ 
656 คุณ พงศ์พล  จงมั่น  จ. พิจิตร
657 คุณ สหพิพัฒน์  สวัสดิกิจธำรง จ. พระนครศรีอยุธยา
658 คุณ ปณิพาน  สิงห์สวัสดิ์ จ. สุโขทัย
659 คุณ จำรอง  ถิ่นฐาน  จ. พิษณุโลก 
660 คุณ จำรอง  ถิ่นฐาน  จ. พิษณุโลก 
661 คุณ สม  สายทอง  จ. พิษณุโลก 
662 คุณ ไตรภพ  ฤทธิ์นรา จ. อุทัยธานี 
663 คุณ สนั่น  ชัยมา  จ. นครสวรรค์ 
664 คุณ หรั่ง  พวงแก้ว จ. นครสวรรค์ 
665 คุณ วีระยุทธ  ยาวขันแก้ว จ. พิษณุโลก
666 คุณ พิศมัย  อ่อนศรี  จ. อุทัยธานี 
667 คุณ เสมอ  คำพาลักษณ์  จ. นครสวรรค์ 
668 คุณ ลำพู   ทรัพย์เจริญ จ. กำแพงเพชร
669 คุณ ศุภพงษ์ อินทร์อ่ำ  จ. สิงห์บุรี
670 คุณ สัมผัส  มั่นคง จ. นครสวรรค์ 
671 คุณ สุรินทร์  เนตรสว่าง จ. พิษณุโลก 
672 คุณ ฉัตรชัย  คชสาร  จ. สุโขทัย
673 คุณ ชัยชนะ  สีนวน จ. สุโขทัย
674 คุณ เตือนใจ  เรืองเดช  จ. กำแพงเพชร
675 คุณ จำปี  คงเมือง จ. นครสวรรค์ 
676 คุณ คุณกนกพร ยวนเขียว  จ. พิษณุโลก
677 คุณ ภณิตา  บรรพันธ์ จ. นครสวรรค์ 
678 คุณ พิเชฐ  พิธีพรม จ. อุตรดิตถ์
679 คุณ จันทิมา  พิธีพรม  จ. อุตรดิตถ์
680 คุณ ภณิตา  บรรพันธ์ จ. นครสวรรค์ 
681 คุณ จำรอง  ถิ่นฐาน  จ. พิษณุโลก 
682 คุณ วงค์ประพันธ์  เขียวขำ จ. พิษณุโลก 
683 คุณ วงค์ประพันธ์    เขียวขำ จ. พิษณุโลก 
684 คุณ เส็ง  เพ็ญดารา จ. นครสวรรค์ 
685 คุณ วินัย   เรียนรมย์ จ. อุทัยธานี
686 คุณ วินัย   เรียนรมย์ จ. อุทัยธานี
687 คุณ วิยะดา  เจนจินดาพร้อม จ. เชียงราย
688 คุณ ละม่อม  กร่างทอง  จ. นนทบุรี
689 คุณ ธวัช  ขุนเม่น จ. นครสวรรค์ 
690 คุณ สุรินทร์  สุขสบาย  จ. สุโขทัย
691 คุณ สมศรี  หมวกเกตุ จ. นครสวรรค์ 
692 คุณ นิพันธ์  แพลติตะ จ. อุตรดิตถ์
693 คุณ น้ำอ้อย  จันทร์พุฒ จ. กำแพงเพชร
694 คุณ น้ำอ้อย  จันทร์พุฒ จ. กำแพงเพชร
695 คุณ สุชาติ  แตงอ่อน จ. นครสวรรค์ 
696 คุณ กลอย  สุขสว่าง จ. พิษณุโลก 
697 คุณ นกแก้ว  สวัสดิ์สุข จ. นครสวรรค์
698 คุณ เตือนใจ  เรืองเดช  จ. กำแพงเพชร
699 คุณ วิเชียร รักษา จ. สุพรรณบุรี
700 คุณ คำภีร์  สีทำมา จ. นครสวรรค์ 
701 คุณ จุก  จันทร์มา จ. นครสวรรค์ 
702 คุณ บรรจง  ร่วมรักษ์ จ. สุโขทัย
703 คุณ สมเจษฎ์  ภู่ผึ้ง จ. สุโขทัย
704 คุณ รุ่งนภา  กุลไว  จ. กำแพงเพชร
705 คุณ ชัตชัย  ไม้จีน จ. พระนครศรีอยุธยา
706 คุณ ชาญนรงค์  ชูจันทร์  จ. พิษณุโลก 
707 คุณ สุจิตรา  สภาพสาน จ. พระนครศรีอยุธยา
708 คุณ สาลี่  ศรีกำปั่น จ. นครปฐม
709 คุณ สมคิด  ปิยะภาค จ. อุทัยธานี
710 คุณ สมบูรณ์  มหาเทียร จ. นครสวรรค์
711 คุณ ชลอ  ศรีศักดิ์ จ. ชัยนาท
712 คุณ นุสรา  ทาอุปรางค์  จ. เชียงราย
713 คุณ ณัฐฐิรา  โพธิวงศ์  จ. เชียงราย
714 คุณ พนม  ทสะภาค จ. อุทัยธานี 
715 คุณ สมโภชน์  หมู่สกุล จ. ฉะเชิงเทรา
716 คุณ ปรีชา  หงษ์โต จ. นครปฐม
717 คุณ สวรรค์  สามิตร จ. พิษณุโลก
718 คุณ น้ำค้าง  เชื้อศรี จ. กำแพงเพชร
719 คุณ สยาม  บุญเลิศ จ. นครสวรรค์ 
720 คุณ ศิริชัย  ยอดขำ จ. อ่างทอง
721 คุณ รุ่งอรุณ  ชะอุ้ม จ. พิษณุโลก 
722 คุณ พรภิรมย์  ทองดี  จ. พิษณุโลก
723 คุณ นิรัตน์  แสงสุวรรณ  จ. ฉะเชิงเทรา
724 คุณ สมพร  ฉันทโชติ จ.  สงขลา
725 คุณ สงกรานต์  บุญสน จ. พิษณุโลก 
726 คุณ นงนุช  แซ่ด่าน จ. กำแพงเพชร
727 คุณ สุพัตรา  พรมแพร จ. พิษณุโลก 
728 คุณ คุณปิยา ทองน้อย  จ. พิษณุโลก
729 คุณ ปรีสรา  พัดทอง จ. นครสวรรค์
730 คุณ ยงยุทธ  หลิมเทียนลี้ จ. พิษณุโลก
731 คุณ ดำรง  ขำขจร จ. พิษณุโลก 
732 คุณ จำนงค์  เจริญพันธ์ จ. นนทบุรี
733 คุณ สุชาติ  กล่อมกล่ำนุ่ม จ. พิษณุโลก 
734 คุณ จันใส  บี จ. พระนครศรีอยุธยา
735 คุณ จารุณี  พรมทอง จ. พิษณุโลก 
736 คุณ กิติวรรณ   อยู่ยืน จ. ปทุมธานี
737 คุณ จิตติมา ธัญญะเจริญ จ. อ่างทอง
738 คุณ ทัน  เพพริดพรี้ก จ. พิษณุโลก 
739 คุณ สุชาติ  กล่อมกล่ำนุ่ม จ. พิษณุโลก 
740 คุณ ปราณี  ชิตฉิมพลี จ. นครสวรรค์ 
741 คุณ จิระสิษฐ์ เจนจินดาพร้อม จ. เชียงราย
742 คุณ วสันต์  กล่ำสี จ. พิษณุโลก
743 คุณ สันติ  เกตุศรี จ. พิษณุโลก
744 คุณ นกแก้ว  เอี่ยมปู่ จ. อุตรดิตถ์
745 คุณ นภาพร  เหล่าเจริญ จ. พิจิตร
746 คุณ สมาน  แย้มเทศ จ. นครสวรรค์
747 คุณ วันเพ็ญ  มะนาวหวาน จ. พิษณุโลก
748 คุณ นพภา    ฉวีจันทร์ จ. อุทัยธานี 
749 คุณ เจนจิรา  โชติชื่น จ. ฉะเชิงเทรา
750 คุณ เจตน์  ออมพลัสร์ จ. พิษณุโลก
751 คุณ พิทักษ์  พวงแก้ว จ. นครสวรรค์ 
752 คุณ รุ่งนภา  กุลไว  จ. กำแพงเพชร
753 คุณ รุ่งนภา  กุลไว  จ. กำแพงเพชร
754 คุณ ชัยวุฒิ  คำรักษ์ จ. พิจิตร
755 คุณ ประสงค์  แก้วนวลศรี จ. นครสวรรค์ 
756 คุณ เอนก  แจ่มดอน จ. นครสวรรค์ 
757 คุณ ประไพ  อุปมาอ่ำ จ. ชัยนาท
758 คุณ สมาน  แควน้อย  จ. สุโขทัย
759 คุณ ธนโชติ  แช่มสกุล จ. นครสวรรค์ 
760 คุณ ณัฐณวัฒน์  หลีนวรัตน์  จ. ปทุมธานี
761 คุณ วิไลวรรณ  จักรพันธ์ จ. พิษณุโลก 
762 คุณ พรทิพย์  คงเจริญ จ. พิจิตร
763 คุณ เพชร  กลิ่นนาค จ. สุโขทัย
764 คุณ เกษม  พรมแพร จ. พิษณุโลก 
765 คุณ ณิชชยา   แช่มเทศ จ. สุโขทัย
766 คุณ ณิชชยา   แช่มเทศ จ. สุโขทัย
767 คุณ นารีรัตน์  หมอยาดี จ. พระนครศรีอยุธยา
768 คุณ ธนาพร  ดีประดิษฐ์ จ. สุโขทัย
769 คุณ วันเพ็ญ  ช้างเผือก จ. นครสวรรค์ 
770 คุณ ภูมิรินทร์  จันทร์อิน จ. พิจิตร
771 คุณ กานต์ระวี  สีทองทา จ. พิษณุโลก
772 คุณ สมคิด  ช่างสลัก จ. นครสวรรค์ 
773 คุณ ศลิษา  ไชยพงศ์พิพัฒน์ จ. ชัยนาท
774 คุณ บุญสม  พ่วงจีน จ. พระนครศรีอยุธยา
775 คุณ ป้อม   จ. เชียงราย
776 คุณ สำรวย  โพธิ์ชื่น จ. พระนครศรีอยุธยา
777 คุณ นิต  ทรัพย์อาม จ. พระนครศรีอยุธยา
778 คุณ วรากรณ์  ธีระโรจน์ จ. พระนครศรีอยุธยา
779 คุณ รังสรรค์  ประทุมสิทธิ์ จ. นครปฐม
780 คุณ กิ่ง  บุตรวงษ์ จ. นครสวรรค์
781 คุณ นรงค์  พุ่มน้อย จ. สุโขทัย
782 คุณ ยงยุทธ  หลิมเทียนลี้ จ. พิษณุโลก
783 คุณ สมจิต  มีศรี จ. อุตรดิตถ์ 
784 คุณ พวงพร  ธนาณุรักษา จ. อุตรดิตถ์
785 คุณ ณัฐรินทร์  แก้วรากมุข จ. เชียงราย
786 คุณ อุบลวรรณ  คันศร จ. พิจิตร
787 คุณ บุญเสริม  ปิ่นทอง  จ. พิษณุโลก 
788 คุณ บุญเสริม  ปิ่นทอง  จ. พิษณุโลก 
789 คุณ สังเวียน  รอดเพชร  จ. สุพรรณบุรี
790 คุณ เมทานี  แดงมี  จ. อุตรดิตถ์ 
791 คุณ วิภาวรรณ  คล่ำสี จ. พิษณุโลก
792 คุณ ละมัย  กระมล จ. กำแพงเพชร
793 คุณ คุณปิยา  ทองน้อย จ. พิษณุโลก
794 คุณ นายสวาด  ยาพัด จ. ชัยนาท
795 คุณ บุญมา แก้วประเสริฐ จ. นนทบุรี
796 คุณ คุณปรัศนีย์  ปานสกุล จ. นครสวรรค์
797 คุณ สมพงษ์  มีวงษ์ จ. นครสวรรค์ 
798 คุณ อนุรัตน์  เสมศรี จ. นนทบุรี
799 คุณ อนุรัตน์  เสมศรี จ. นนทบุรี
800 คุณ อนุรัตน์  เสมศรี จ. นนทบุรี
801 คุณ วงศ์ประพันธ์  เขียวขำ จ. พิษณุโลก 
802 คุณ อภิญญา  จ. พิษณุโลก 
803 คุณ สมคิด  ทองเงิน  จ. นนทบุรี
804 คุณ สมชาย  บุญรอด จ. นครสวรรค์
805 คุณ ช่อผกา  เร่งบาตร  จ. นครสวรรค์
806 คุณ เกศิณี  เทศทอง  จ. พิษณุโลก 
807 คุณ บุษรินทร์  หวังแจ่ม  จ. ฉะเชิงเทรา
808 คุณ พันธุ์ทิพา  คงจันทร์ จ. พิษณุโลก 
809 คุณ สมศักดิ์  ประทิศ จ. พิษณุโลก 
810 คุณ ไกรศร เชษรอด จ. นครสวรรค์ 
811 คุณ ไกรศร  เชษรอด จ. นครสวรรค์ 
812 คุณ ตลับเพชร  มาระยาท จ. สุพรรณบุรี
813 คุณ จิราพร  พรมมินทร์ จ. เชียงราย
814 คุณ น้อย  สุระ จ. อุตรดิตถ์ 
815 คุณ อุดร  เผื่อนทิม จ. นครสวรรค์ 
816 คุณ ณัฐพล  พวงทอง จ. อุทัยธานี 
817 คุณ ณัฐพล  พวงทอง จ. อุทัยธานี 
818 คุณ วิษนุ  เทศนา จ. ลพบุรี
819 คุณ พิสิฐ  แก้วอยู่  จ. นครสวรรค์ 
820 คุณ ทองพูล  เกนโรจน์ จ. ฉะเชิงเทรา
821 คุณ สวาท  ทับทิมทอง จ. อ่างทอง
822 คุณ ลำไพ  ชิงชัย จ. พิษณุโลก
823 คุณ ศักดา   จ. นครสวรรค์
824 คุณ พรกนก  ยิ้มละมัย จ. ชัยนาท
825 คุณ มานบ  สีนวน จ. สุโขทัย
826 คุณ ม้วน  แสงตะคล้อ  จ. ชัยนาท
827 คุณ จิรานันท์  ก่ำสี จ. เชียงราย
828 คุณ อภิสิทธิ์  พาบุตตะ จ. พิษณุโลก 
829 คุณ เอกคำรณ  แช่มสกุล จ. นครสวรรค์ 
830 คุณ เตือนใจ  เรืองเดช  จ. กำแพงเพชร
831 คุณ นิรมล  นาคเปีย จ. ชัยนาท
832 คุณ ณัฐวุฒิ  สุขวงศ์  จ. นนทบุรี
833 คุณ สุรินทร์  ท่วมนิ่ม จ. นครสวรรค์
834 คุณ ไพโรจน์  มีใยเยื่อ จ. อุตรดิตถ์ 
835 คุณ พัชรินทร์  เหลืองพวงทอง จ. สุโขทัย
836 คุณ โสพิท  ถวายสินธุ์ จ. นครสวรรค์ 
837 คุณ เจริญ  รัศมี  จ. อุทัยธานี
838 คุณ วีระวัฒน์  กำเนิดขอนแก่น จ. สิงห์บุรี
839 คุณ สมจิตร  ฟักเฟื่อง จ. สุโขทัย
840 คุณ สังเวียน  ทิพปราณี จ. สุพรรณบุรี
841 คุณ สุเดช  กระมล จ. กำแพงเพชร
842 คุณ ศตวรรษ  เที่ยงจันทร์ จ. สุโขทัย
843 คุณ แก้วตา  สมสุขเจริญกุล จ. พิษณุโลก 
844 คุณ เพ็ญศิริ  มูลพันธุ์ จ. ชัยนาท
845 คุณ สำอาง  ศรีสมบัติ  จ. นครสวรรค์
846 คุณ มะลิ  เหมือนทิพย์ จ. สุพรรณบุรี
847 คุณ วิทูลย์  กลมเกลี้ยง จ. พิษณุโลก 
848 คุณ พีรพล  วุฒิอาชา  จ. พระนครศรีอยุธยา
849 คุณ วรฤทัย  นาตนิยม จ. สุพรรณบุรี
850 คุณ สายพิน  คำพิทักษ์ จ. สุโขทัย
851 คุณ อรุณ  อนันตะมี จ. นครสวรรค์ 
852 คุณ รุ่งนภา  เยินนที จ. กำแพงเพชร
853 คุณ มาลี  สินประเสริฐ  จ. ชัยนาท
854 คุณ ทนงศักดิ์  ตรีวิสูตร จ. พระนครศรีอยุธยา
855 คุณ ภูมิรินทร์  จันทร์อิน จ. พิจิตร
856 คุณ เตือนใจ  เรืองเดช  จ. กำแพงเพชร
857 คุณ สายยันต์  ทิมเถื่อน จ. พิษณุโลก 
858 คุณ สุจิณธรณ์  เอี่ยมสนิท จ. สุโขทัย
859 คุณ อนพัช  สายทิม จ. พิษณุโลก 
860 คุณ กำไล  ศรีเพียรทอง จ. สุพรรณบุรี
861 คุณ ไพโรจน์  มีใยเยื่อ จ. อุตรดิตถ์ 
862 คุณ ไพโรจน์  มีใยเยื่อ จ. อุตรดิตถ์ 
863 คุณ สุชิน  บุญแช่ม จ. สุพรรณบุรี
864 คุณ สำอางค์  โชติช่วง จ. พระนครศรีอยุธยา
865 คุณ ศรีจันทร์  แถมพุธ จ. นครสวรรค์
866 คุณ พิญญชญา  เลิศนภีปรีดาพร จ. นนทบุรี
867 คุณ วันชัย  ธูปเมฆ จ. อุตรดิตถ์ 
868 คุณ วิไลวรรณ  จักรพันธ์ จ. พิษณุโลก 
869 คุณ พิทักษ์  พวงแก้ว จ. นครสวรรค์ 
870 คุณ ไพรินทร์  เทียนวิจิตร์ จ. พิษณุโลก
871 คุณ ลณิศร  วัดงาม จ. ชัยนาท
872 คุณ ณัฐพร  บุญโต จ. นครสวรรค์
873 คุณ ไพรินทร์ เทียนวิจิตร์ จ. พิษณุโลก
874 คุณ อมรเทพ  มีศรี จ. อุตรดิตถ์
875 คุณ อมรเทพ   มีศรี จ. อุตรดิตถ์
876 คุณ เอนก  ต่ายฟอย จ. พิจิตร
877 คุณ อมรศักดิ์  แหลมหลัก จ. อุตรดิตถ์
878 คุณ บุญเกิด  วันเพ็ง จ. สุโขทัย
879 คุณ ปรีชา  ทันสกุล จ. นครสวรรค์ 
880 คุณ เตือนใจ เรืองเดช  จ. กำแพงเพชร
881 คุณ แสงเทียน  ปิยะพงษ์พร จ. สุพรรณบุรี
882 คุณ กวินธิดา สุขแก่น  จ. นครสวรรค์
883 คุณ ไพบูลย์  ขันปรึกษา จ. อุทัยธานี
884 คุณ เจตร์  อุปณ์ จ. อุทัยธานี 
885 คุณ สุพรรณษา  บุญเลิศ จ. นครสวรรค์
886 คุณ รัก  เพิ่มกสิกร จ. นครสวรรค์
887 คุณ พรภิรมย์  ทองดี  จ. พิษณุโลก
888 คุณ วิษรุต  ออมสิน จ. นครสวรรค์
889 คุณ อำนาจ  ม่วงสว่าง จ. อุตรดิตถ์
890 คุณ สมพงษ์  มีวงษ์ จ. นครสวรรค์
891 คุณ กิ่ง  บุตรวงษ์ จ. นครสวรรค์
892 คุณ ไพรัตน์  ต่ายใหญ่เที่ยง จ. นครปฐม
893 คุณ อนุรัตน์  เสมศรี จ. นนทบุรี
894 คุณ เพ็ญศิริ  มูลพันธุ์ จ. ชัยนาท
895 คุณ ตลับเพชร  มาระยาท จ. สุพรรณบุรี
896 คุณ เนตรนภา เหล่าสิงห์ จ. อุตรดิตถ์ 
897 คุณ เชวง  พวงทอง จ. สุพรรณบุรี
898 คุณ ธนโชติ แช่มสกุล จ. นครสวรรค์ 
899 คุณ ธนโชติ  แช่มสกุล จ. นครสวรรค์ 
900 คุณ กวินธิดา  สุขแก่น  จ. นครสวรรค์
901 คุณ คมสันต์  วรรณภักดิ์ จ. อุทัยธานี 
902 คุณ วิภาดา  ศรชัย จ. นครสวรรค์
903 คุณ พัสกร  ลอพิจิตร จ. นครสวรรค์
904 คุณ เฉลียว  ช้างเนียม จ. นครสวรรค์
905 คุณ สมจิตร  สิงห์เส็ง จ. อุตรดิตถ์
906 คุณ วิชิตชัย  บุญกิติวสิน จ. ชัยนาท
907 คุณ วันเพ็ญ  ช้างเผือก จ. นครสวรรค์ 
908 คุณ ยุทธนา  อิ่มเขียน จ. นครสวรรค์
909 คุณ สุนีย์  บริรักษ์ จ. กำแพงเพชร
910 คุณ สมัย  สงฆ์ทอง จ. พิษณุโลก
911 คุณ พูลทรัพย์  แสงทอง จ. เชียงราย
912 คุณ สมคิด  สุขประเสริฐ จ. สุโขทัย
913 คุณ สำอาง  ศรีสมบัติ  จ. นครสวรรค์ 
914 คุณ ธนดล  ออมสิน จ. นครสวรรค์
915 คุณ สุรีรัตน์  ชัยมา จ. นครสวรรค์
916 คุณ สุวรรณา  ปานสุริยะ  จ. พิษณุโลก
917 คุณ ชไมพร  สุดธง จ. นครสวรรค์
918 คุณ ชัยชนะ  สีนวน จ. สุโขทัย
919 คุณ เจริญ  รอดรัตน์  จ. กรุงเทพมหานคร
920 คุณ กัญนิดา  อินอร จ. อุตรดิตถ์
921 คุณ อมรศักดิ์  แหลมหลัก จ. อุตรดิตถ์
922 คุณ นนทกร  มิดชิด  จ. อุตรดิตถ์
923 คุณ วิเชียร  มาสุด  จ. อุตรดิตถ์
924 คุณ สังวาลย์  ทวีผล  จ. อุทัยธานี 
925 คุณ ไผ่แก้ว  ดอนสินเพิ่ม  จ. อุทัยธานี
926 คุณ มนตรี  กรองทอง จ. นนทบุรี 
927 คุณ รัชชานนท์  พุกทิศา  จ. นนทบุรี
928 คุณ สุกัญญา  แสงทอง  จ. นครสวรรค์ 
929 คุณ ทองหยิบ  บุญเลิศ จ. นครสวรรค์
930 คุณ ธวัช  เปี่ยมส้ม  จ. นครสวรรค์
931 คุณ ลำยอง  สุวรรณหงษ์ จ. พิษณุโลก
932 คุณ สังเวียน  ฟักตั้ว จ. สุโขทัย
933 คุณ กนกพร  สนแย้ม  จ. อุตรดิตถ์
934 คุณ ไสว  ศิริโชติ จ. นครสวรรค์ 
935 คุณ รุ่งเรือง  ลาวรรณ  จ. นครสวรรค์
936 คุณ สมคิด  กันตา จ. นครสวรรค์ 
937 คุณ เอกคำรณ  แช่มสกุล จ. นครสวรรค์ 
938 คุณ ทัน  จงมีสุข จ. พิษณุโลก 
939 คุณ เศรษฐกูล  อ่วมวงษ์  จ. อ่างทอง
940 คุณ วิวัฒน์  สุระรังสิต  จ. นครสวรรค์
941 คุณ บุญเรือง  ทองคำ จ. สุโขทัย
942 คุณ ปรานอม  ทรัพย์เกิด จ. พิษณุโลก
943 คุณ ปราณี  ชิตฉิมพลี จ. นครสวรรค์
944 คุณ สุพัตรา  พรมแพร  จ. พิษณุโลก 
945 คุณ นันวิกา  มงคลเกิด จ. นครสวรรค์
946 คุณ สังวาลย์  ทวีผล  จ. อุทัยธานี 
947 คุณ วิเชียร  นุชพรวง จ. อุทัยธานี 
948 คุณ ชนที  รวมกระโทก จ. อุตรดิตถ์
949 คุณ ธานินทร์  เรื่อมปิติ  จ. สิงห์บุรี
950 คุณ สุวรรณ  บุญอิ่ม จ. อ่างทอง
951 คุณ พรไพลิน  มีโพธิ์ จ. ชัยนาท
952 คุณ มธุรส  อ่อนจันทร์ จ. นครสวรรค์
953 คุณ สำเนียง  คล้ายแจ้ง จ. นครสวรรค์ 
954 คุณ พรทิพย์  ตรีหลาย  จ. นครสวรรค์
955 คุณ ปิยนุช  นิ่มอนงค์  จ. นครสวรรค์
956 คุณ จำเนียร  ปั้นสุข จ. นครสวรรค์
957 คุณ สงวน เปี่ยมส้ม  จ. นครสวรรค์
958 คุณ ไพรัตน์  เพ็งเจริญ จ. นครนายก
959 คุณ เปล  บุญสุวรรณ์ จ. อุตรดิตถ์ 
960 คุณ ประเสริฐ  สาลีพล จ. สุพรรณบุรี
961 คุณ ระบาย  แก้วเขียว  จ. สุโขทัย
962 คุณ อำไพ ภักดีโต  จ. พิษณุโลก 
963 คุณ นุชลรี  มาตา  จ. สุโขทัย
964 คุณ อมรศักดิ์ แหลมหลัก จ. อุตรดิตถ์
965 คุณ ขวัญมือง  เสือเขียว จ. นครสวรรค์
966 คุณ วิทูลย์  กลมเกลี้ยง จ. พิษณุโลก 
967 คุณ สายชล  เทศทอง จ. สุพรรณบุรี
968 คุณ หนูบัน  พันตุลา จ. อุทัยธานี
969 คุณ วิชิตชัย  บุญกิติวสิน จ. ชัยนาท
970 คุณ พันท์นภัส  มั่นทอง จ. อุตรดิตถ์ 
971 คุณ เรียม  จาดศรี จ. พิษณุโลก
972 คุณ ลำพัน  อู๋ใหญ่ จ. สุโขทัย
973 คุณ ธนวัฒน์ ทิมปา จ. สุพรรณบุรี
974 คุณ สิงหา  จันทรา จ. นครสวรรค์
975 คุณ ชนาธิป  อยู่ยิ่ง  จ. อุตรดิตถ์
976 คุณ วารี จันทร์กระจ่าง จ. พิษณุโลก
977 คุณ เพชร  กลิ่นนาค จ. สุโขทัย
978 คุณ อรพินธ์  สัตตบุษ จ. สุพรรณบุรี
979 คุณ วิษรุต  ออมสิน  จ. นครสวรรค์
980 คุณ ชิ้น  วงศ์จันทร์ จ. นนทบุรี
981 คุณ นพภา  ฉวีจันทร์ จ. อุทัยธานี 
982 คุณ จำรัส  ต่ายเมือง จ. กำแพงเพชร
983 คุณ ปิยา  ทองน้อย จ. พิษณุโลก
984 คุณ สมศักดิ์  สกุลรัตน์ จ. สุโขทัย
985 คุณ ไสว  ศิริโชติ จ. นครสวรรค์ 
986 คุณ สมควร  ตระฝอกิจ จ. พิษณุโลก
987 คุณ สุรัตน์  ปิ่นทอง จ. พิษณุโลก
988 คุณ พรสวรรค์  แพรน้อย จ. กำแพงเพชร
989 คุณ บุญนำ  เรืองประยูร จ. พระนครศรีอยุธยา
990 คุณ ไพเราะ  เพ็ชรวาว จ. นครสวรรค์
991 คุณ จำเริญ  คุ้มไพรี จ. นครสวรรค์ 
992 คุณ สุนันต์  ทัศนะภาค จ. อุทัยธานี 
993 คุณ ธนาภา  คล้ายสอน จ. พิษณุโลก
994 คุณ ธัญญลักษณ์  ขุนสอาดศรี  จ. พิษณุโลก
995 คุณ ปัทมาภรณ์  ระบอบ จ. กำแพงเพชร
996 คุณ ไพโรจน์  ดีมาก จ. สุโขทัย
997 คุณ สวัสดิ์  คุ้มไพรี จ. นครสวรรค์ 
998 คุณ เพชร  กลิ่นนาค จ. สุโขทัย
999 คุณ เสมอ  คำพาลักษณ์  จ. นครสวรรค์ 
1000 คุณ พศิน  ด้วงต้อย จ. พิษณุโลก

 

 

 

ร่วมฉลอง 10 ปีเพลนั่ม แจกรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

เพลนั่ม

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์   YAMAHA 125i    3 รางวัลๆ ละ 49,500 บาท         รวมมูลค่า 148,500 บาท 

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท          5 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท         รวมมูลค่า 150,000 บาท

รางวัลที่ 3 ตู้เย็น TOSHIBA 6.4 Q                10 รางวัลๆ ละ 5,500 บาท          รวมมูลค่า   55,000 บาท

รางวัลที่ 4 เครื่องฟอกอากาศ                         50 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท         รวมมูลค่า 150,000 บาท                      

รางวัลที่ 5 เสื้อโปโล เพลนั่ม                    1,000 รางวัลๆ ละ   500 บาท           รวมมูลค่า 500,000 บาท

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 1,068 รางวัล  

รวมมูลค่าทั้งสิ้น  1,003,500  บาท (หนึ่งล้านสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กติกา

ผู้ร่วมรายการ ได้แก่ เกษตรกรที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เพลนั่ม” ขนาดบรรจุ 200 กรัม ของบริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด จากร้านค้าเคมีเกษตรที่ร่วมรายการทั่วประเทศ จำนวน 1 ซอง ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จะได้รับคูปองลุ้นโชคจำนวน 1 ใบ โดยให้ผู้ร่วมรายการ กรอกชื่อและนามสกุล ที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจนลงบนคูปองลุ้นโชค แล้วส่งคูปองลุ้นโชค (ที่มีข้อมูลครบถ้วน) มาที่บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ชั้น 25 อาคารเอ ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10310 หรือ ลงกล่องรับคูปองลุ้นโชค ณ ร้านค้าเคมีเกษตรที่ร่วมรายการเพื่อลุ้นรับรางวัล

โดยมีกำหนดจับรางวัล 1 ครั้ง เริ่มรายการตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยดูตราประทับวันที่ของไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หรือ ส่งคูปองลุ้นโชคลงกล่องรับคูปองตามร้านค้าเคมีเกษตรที่ร่วมรายการ

จากนั้น จะมีการจับรางวัลในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยทางบริษัทฯ จะนำคูปองลุ้นโชคทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป         

หมายเหตุ  ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป

สถานที่จับรางวัล

โรงแรมท็อปแลนด์ ตั้งอยู่เลขที่ 68/33 ถนนเอกาทศรฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 ณ ห้อง SUPERIOR  เวลา 19.00 น.

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

 1. ผู้เข้าร่วมรายการจับรางวัล ได้แก่ เกษตรกรต้องซื้อผลิตภัณฑ์ “เพลนั่ม” เท่านั้น และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานคือบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯในวันและเวลาทำการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการจับรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป หรือภายใน 60 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00น.–16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ของรางวัลประเภทที่จัดส่งทางไปรษณีย์/พัสดุ หากมีผู้รับตามชื่อ และ นามสกุล ที่อยู่ที่กรอกเข้ามา และมีการรับพัสดุ นั้นๆ จากผู้ให้บริการจัดส่งแล้วนั้น ให้ถือว่า ผู้โชคดีนั้นๆ ได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วเช่นกัน และให้ถือว่าผู้โชคดียอมรับเงื่อนไขการรับของรางวัลช่องทางนี้ เช่นกัน
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ บัตรข้าราชการตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายชัดเจน เอกสารทุกประเภทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำตัวพิมพ์เดิม หรือทำการแก้ไขใด ๆ เพื่อให้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล และต้องมีสำเนาพร้อม 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด มาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในการรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถมอบรางวัลให้ได้ตามชื่อที่อยู่บนคูปองของผู้โชคดีนั้น ๆ
 4. กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย
 5. กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย
 6. และหากไม่มีผู้โชคดี ตามรายชื่อที่ประกาศไม่มารับรางวัลภายในวัน และ เวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการต่อไป
 7. ในการจับคูปองหากปรากฏรายชื่อผู้โชคดีแล้วนั้น ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้เท่านั้น รางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและที่สิ้นสุด
 10. พนักงานบริษัท ซินเจนทา ครอปโปรเทคชั่น จำกัด และคณะกรรมการการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 11. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 12. บริษัทฯถือว่า ผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของชิงรางวัลนี้ทุกประการ
 13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ทีมงานฯบันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัทฯนำ ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น โดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 15. ช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีดังนี้ (เพิ่มเติม)
 • Facebook Page: ซินเจนทาประเทศไทย
 • ข้อมูลการชิงรางวัล URL :  https://www.syngenta.co.th/luckydraw.plenum
 • Line official account: @syngenth.th
 • กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยพนักงานขายของ บริษัท ซินเจนทา ครอปโปรเทคชั่น จำกัด
 • Digital Media
 1. กติกา การตัดสิน

ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกันไว้ภายในกล่องขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ทรงวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุกท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน  ส่วนรางวัลที่มีจำนวนมากจะทำการประกาศผ่านจอฉายภาพวิดีทัศน์ทันที เช่นกัน

และบริษัท ฯ จะติดประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามร้านค้าเคมีเกษตรที่ร่วมรายการในแต่ละจังหวัด และประกาศทาง https://www.facebook.com/syngenta.th/ และ https://www.syngenta.co.th/luckydraw.plenum และ Line official account @syngenta.th เวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-2014999, 061-4102129 และ 061-4102658   (ในวันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30 น. -17.30 น.)