facebook
matomo pixcel
"นำศักยภาพของพืชสู่ชิวิต" (Bringing Plant Potential to Life)
การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน

การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน

ซินเจนทามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรในหลายด้าน เพื่อช่วยให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังช่วยลดการก่อคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม และลดต้นทุนการผลิต

การเพิ่มผลผลิตด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด

ซินเจนทาทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำการจัดการเกษตรกรรมผสมผสานแก่เกษตรกร ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูกที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ผลดีขึ้น

การสงวนพื้นที่เพื่อการเกษตร

ซินเจนทามุ่งส่งเสริมทักษะแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการรักษาพื้นที่เพาะปลูก ประกอบไปด้วยการไม่ไถหน้าดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชในพื้นที่ที่คุณภาพดินถูกทำลาย และการปลูกพืชรอบพื้นที่เพื่อป้องกันการกัดเซาะ ซึ่งนอกจากทำให้เกษตรกรใช้พื้นที่เพาะปลูกให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังเป็นการช่วยเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดินซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

ซินเจนทาพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรให้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังลดต้นทุนในการผลิต อทิ การจัดการโครงสร้างดิน เพื่อช่วยเก็บน้ำในพื้นที่เพาะปลูกได้ดีขึ้น การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่ทนต่อความแห้งแล้ง เป็นต้นที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 25 ทาวเวอร์ เอ
ซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2201-4999


ที่ตั้งโรงงาน

261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 4 ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร.0-2709-4700
(ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

โทรสาร. 0-2709-4707


ติดตามเราได้ที่

Facebook

Line

Youtube


เกี่ยวกับ

นโยบายส่วนตัว

Imprint

แผนที่เว็บไซต์

©2020 ซินเจนทาประเทศไทย

Top