บริการลูกค้า | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

บริการลูกค้า

ติดต่อเรื่องการขาย

คุณ ลิขิต พันธ์โภคา

ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)   

เบอร์ติดต่อ : 02-2014999   

อีเมล์ : [email protected]

 

คุณ กรภัทร์ รัศมี   

ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)   

เบอร์ติดต่อ : 02-2014999   

อีเมล์ : [email protected]

 

คุณ วิชาญ  พุทธแก้ว

ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   

เบอร์ติดต่อ : 02-2014999   

อีเมล์ : [email protected]

 

คุณ ภาณุวัฒน์ อิทธิกุสุมาลย์

ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (ภาคกลาง)   

เบอร์ติดต่อ : 02-2014999   

อีเมล์ : [email protected]

 

คุณ อัญชลี  เจริญดี

ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (กรุงเทพ/เขตปริมณฑล/ภาคตะวันออก)   

เบอร์ติดต่อ : 02-2014999   

อีเมล์ : [email protected]

 

คุณ ประเสริฐ แซ่ตัน

ผู้จัดการขายประจำภูมิภาค (ภาคตะวันตก/ภาคใต้)   

เบอร์ติดต่อ : 02-2014999   

อีเมล์ : [email protected]

ติดต่อเรื่องการสั่งสินค้า ส่งสินค้า รับเรื่องร้องเรียน

คุณ คมคาย เกิดศิริ
ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า    
เบอร์ติดต่อ : 02 2014824     
อีเมล์ : [email protected] 

คุณ รัติยาพร คงคาน้อย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า    
เบอร์ติดต่อ : 02 2014924     
อีเมล์ : [email protected] 

คุณ นันทพร อดุลย์เดช
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า    
เบอร์ติดต่อ : 02 2014826    
อีเมล์ : [email protected] 

คุณ ยิ่งลักษณ์ สุขแก้ว
ผู้จัดการแผนกสนับสนุนฝ่ายขาย    
เบอร์ติดต่อ : 02 2014923
อีเมล์ : [email protected]

คุณ สุริยา ศักดา
เจ้าหน้าที่ธุรการสนันสนุนฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 02 2014871
อีเมล์ : [email protected]